Informace odborů a formuláře ke stažení

Odbor sociálních věcí

Pomoc v hmotné nouzi ( informace a formuláře ke stáhnutí)

webové stránky MPSV    

 

Žádost o přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou

stáhnout

(96 kB)

Kritéria pro přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou

stáhnout

(143 kB)

Silniční správní úřad

Žádost o vydání povolení sjezdu z komunikace 

stáhnout

(67,1 kB)

Žádost o povolení umístění inženýrských sítí v silničním pozemku

stáhnout

(63,4 kB)

Žádost o povolení zvláštního užívání místní komunikace pro provádění

stavebních prací ( podle § 25 zák. č. 13/1997 Sb.) 

stáhnout

(64,6 kB)

Žádost o povolení výjimky ze stanovení dopravního značení

stáhnout

(62,5 kB)

Žádost o vydání povolení k vyhrazení parkovacího místa 

stáhnout

(66,6 kB)

Žádost o povolení uzavírky a nařízení objížďky komunikace

stáhnout

(67,5 kB)

Odbor správy majetku

Ohlášení užívání veřejného prostranství (záboru)

stáhnout

(181 kB)

Žádost o uzavření dohody o napojení na místní (účelovou) komunikaci

stáhnout

(168 kB)

Žádost o uzavření dohody o uložení inženýrských sítí do pozemku ve vlastnictví města

stáhnout

(182 kB)

Žádost o přidělení bytu 

stáhnout

(65 kB)

Žádost na nájem nebytových prostor

stáhnout

(24 kB)

Žádost o nájem, výpůjčku a pacht pozemků

stáhnout

(48 kB)

Žádost o výpůjčku nádvoří radnice a prostor v objektech pro příspěvkové organizace a organizační složku města Napajedla

stáhnout

(52 kB)

Žádost o výpůjčku nádvoří radnice a nájem prostor v objektech

stáhnout (48 kB)

Životní prostředí

Žádost o obecné nakládání s povrchovými vodami

stáhnout

(104 kB)

Žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les

stáhnout

(169 kB)

Žádost o vydání rybářského lístku

stáhnout

(927 kB)

Odbor investice a rozvoj města 

     

Odbor finanční

Přiznání k poplatku ze psa

stáhnout

(38 kB)

Ohlášení poplatku z ubytovací kapacity

stáhnout

(46 kB)

Ohlášení užívání veřejného prostranství

stáhnout

(18 kB)

Smlouva - komunální odpad

stáhnout

(33,5kB)

Žádost o poskytnutí individuální dotace

stáhnout (pdf)

stáhnout

(141 kB)

(52 kB)

Žádost o poskytnutí návratné finanční výpomoci stáhnout (pdf) (64 kB)
Pokyny pro vyúčtování finanční podpory  stáhnout (51 kB)
Vyúčtování použití finanční podpory stáhnout (36 kB)
Zásady pro poskytování finanční podpory z rozpočtu města Napajedla stáhnout (171 kB)
Žádost o dotaci z rozpočtu města Napajedla na sociální služby v roce 2019 stáhnout (43 kB)

Oddělení tajemníka

Plná moc - vzor

stáhnout

(18,8 kB)

Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému

stáhnout

(264 kB)

Dotazník k uzavření manželství

stáhnout 

(3 MB)

Příloha k  dotazníku

stáhnout

(507,02 kB)

Žádost o vydání osvědčení k církevnímu sňatku

stáhnout

(17,68 kB) 

Žádost - mimo určené místo nebo dobu

stáhnout

(1,51 MB)

Žádost o vydání duplikátu matričního dokladu

stáhnout

(128,46 kB)

Žádost o změnu jména nebo příjmení

stáhnout

(187,17 kB)

Žádost o změnu jména nebo příjmení nezletilého dítěte

stáhnout

(196.43 kB)

Žádost o vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství

stáhnout

(97,96 kB)

Žádost o vydání doslovného výpisu z matriční knihy

stáhnout

 

Souhlas rodiče se změnou jména - příjmení svého nezletilého dítěte

stáhnout

 

Oznámení o přijetí svého dřívějšího příjmení po rozvodu manželství

stáhnout

 

Stavební úřad

Dokumentace - bourací práce

stáhnout 

(36,5 kB)

Dokumentace - provádění stavby

stáhnout 

(74,5 kB)

Dokumentace - rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby

stáhnout 

(37 kB)

Dokumentace - rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení

stáhnout 

(48,5 kB)

Dokumentace - rozhodnutí o změně využití území

stáhnout 

(37 kB)

Dokumentace - skutečné provedení a zjednodušená dokumentace

stáhnout 

(39 kB)

Dokumentace - společné územní rozhodnutí a stavební povolení 

stáhnout 

(74 kB) 

Dokumentace - stavební povolení a stavby dle §104 odst. 1

stáhnout 

(75 kB) 

Náležitosti a způsob vedení stavbeního deníku

stáhnout 

(37 kB)

Návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí

stáhnout 

(57,5 kB)

Ohlášení odstranění stavby

stáhnout 

(69 kB)

Ohlášení stavby

stáhnout 

(71 kB)

Oznámení o užívání stavby

stáhnout 

(68,5 kB) 

Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora

stáhnout 

(72 kB)

Oznámení změny v užívání stavby

stáhnout 

(57 kB)

Oznámení - Společné oznámení záměru

stáhnout

(25 kB)

Žádost o dodatečné povolení stavby

stáhnout

(65,5 kB)

Žádost o povolení předčasného užívání stavby

stáhnout 

(67,5 kB)

Žádost o povolení vyjímky

stáhnout 

(57 kB) 

Žádost o povolení zkušebního provozu

stáhnout 

(57 kB)

Žádost o povolení stavby před jejím dokončení

stáhnout 

(61,5 kB)

Žádost o souhlas dle §15 stavebního zákona

stáhnout 

(51,5 kB)

Žádost o stavební povolení

stáhnout 

(68 kB)

Žádost o územní souhlas

stáhnout 

(63,5 kB)

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu

stáhnout 

(68,5 kB)

Žádost o vydání rozhodnutí o dělění nebo scelování pozemků

stáhnout 

(65,5 kB)

Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu

stáhnout 

(70 kB)

Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby

stáhnout 

(63,5 kB)

Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území

stáhnout 

(64,5 kB)

Žádost o změně využití území

stáhnout 

(71 kB)

Žádost o vydání společného povolení

stáhnout

(33 kB)
Nahoru Přesunout se na začátek stránky

© 2019 Městský úřad Napajedla Prohlášení o přístupnosti Osobní údaje a GDPR
Realizace rotate Rotate