Volby přísedících u soudu

Úterý, 15.05.2018

V letošním roce proběhnou volby přísedících Okresního soudu Zlín

V roce 2018 proběhnou volby přísedících Okresního soudu ve Zlíně pro volební období roku 2018 – 2022. Kandidáty do funkce přísedícího navrhují členové příslušného zastupitelstva. Dovoluji si Vás tedy požádat o spolupráci při vyhledání vhodných kandidátů pro tuto veřejnou funkci.

Podle zákona č. 6/2002 Sb. o soudech a soudcích může být přísedícím ustanoven státní občan České republiky, který je plně svéprávný a bezúhonný, jestliže jeho zkušenosti a morální vlastnosti dávají záruku, že bude svou funkci řádně zastávat, v den ustanovení dosáhl věku nejméně 30 let a souhlasí se svým ustanovení za přísedícího.

Přísedícím může být zvolen občan, který je přihlášen k trvalému pobytu v obvodu zastupitelstva obce, jímž je do funkce volen a v obvodu soudu, pro který je do funkce volen, nebo který v těchto obvodech pracuje. Přísedící okresních soudů volí zastupitelstva obcí v obvodu příslušného okresního soudu.

Funkční období přísedícího trvá 4 roky od data zvolení. Slib skládají přísedící do rukou předsedy soudu, k němuž byli zvoleni.

Jedná se o výkon veřejné funkce, který představuje překážku v práci z důvodu obecného zájmu. Zaměstnavatel je proto povinen poskytnout zaměstnanci pracovní volno v nezbytně nutném rozsahu. Přísedící by zpravidla neměli zasedat více než 20 dnů v kalendářním roce.

Odměna za výkon funkce přísedícího je stanovena vyhláškou č. 44/1992 Sb., o náhradách za vykonávání funkce přísedícího. Přísedícím, kteří jsou v pracovním poměru nebo v obdobném vztahu, příslušní za výkon funkce přísedícího náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku. Přísedícím, kteří v pracovním poměru nejsou, se nahrazuje ušlý výdělek za dobu výkonu této funkce. Dále přísedícím stát hradí hotové výdaje, které vzniknou vykonáváním funkce a za každý den jednání paušální náhrada za výkon jejich funkce ve výši 150 Kč. Odměna přísedícím podle zákona nenáleží.

Prosím kandidáty do funkce přísedícího, aby kontaktovali p. Lenku Tomáštíkovou, tel. 577 176 103, podatelna@osoud.zln.justice.cz nejpozději do 8.6.2018.

Vzory prohlášení, čestného prohlášení a dotazníku


Nahoru Přesunout se na začátek stránky

© 2018 Městský úřad Napajedla Prohlášení o přístupnosti Osobní údaje a GDPR
Realizace rotate Rotate