Město Napajedla

Průchod zámeckým areálem od 1.9.2020 do 18.9.2020, kromě 12.9.2020

Průchod areálem nebude umožněn v sobotu 12.9.2020
Po dobu výkopových prací na ulici Žerotínova a Podzámčí bude zpřístupněn průchod zámeckým areálem

Dovolujeme si vás informovat, že ve dnech 1.9. – 18.9.2020 bude zpřístupněn zámecký areál – průchod zámeckým objektem – brána od Hřebčína a brána na ulici Komenského. Průchod bude veřejnosti  zpřístupněn v uvedených dnech od 7:00 do 18 hodin. Prosíme, aby se všichni návštěvníci před vstupem seznámili s návštěvním řádem zámeckého areálu a důsledně dbali všech pokynů, které z tohoto návštěvního řádu vyplývají. Dále dodržovali zásady slušného chování, své osobní bezpečnosti a bezpečnosti ostatních návštěvníků. V případě, že dojde k podstatnému porušení návštěvního řádu veřejností, vyhrazuje si majitel zámeckého objektu průchod zámeckým parkem  pro veřejnost okamžitě uzavřít.

V sobotu dne 12.9.2020 bude průchod zámeckým areálem zcela uzavřen pro veřejnost, a to z provozních důvodů - organizace a zajištění svatebního obřadu v zámeckém parku a s tím spojené svatební hostiny, kdy je svatebčanům garantována v rámci smlouvy exkluzivita vnitřních i venkovních prostor zámku.

Děkujeme za pochopení.
Zámek Napajedla s.r.o.

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD

Soukromý zámek Napajedla (dále jen „objekt“)

Článek 1 – PŘÍSTUPNOST PAMÁTKOVÉHO OBJEKTU

 • Areálem se rozumí celý památkový objekt, tedy všechny budovy, nádvoří, komunikace, park, zahrady a další části objektu (dále jen „areál“). Vstupem do areálu se návštěvník zavazuje respektovat tento návštěvní řád a řídit se pokyny pověřených pracovníků památkového objektu společnosti Zámek Napajedla s.r.o.
 • Areál se podle přístupnosti dělí na dvě části:
 • části objektu přístupné pouze po zaplacení vstupného, tzv. „prohlídkové okruhy“
 • části objektu přístupné veřejnosti bezplatně
 • části objektu veřejnosti nepřístupné

Článek 2 – ORGANIZACE NÁVŠTĚVNÍHO PROVOZU

 1. Základní návštěvní okruh „Zámecké interiéry“ – otevírací doba:
  říjen – květen – pouze na objednávku
  červen, září  – víkendy –  12:00 – 16:00 hod
  červenec – srpen  (mimo pondělí) – 12:00 – 16:00 hod
  Délka prohlídky: cca 45 minut
  Maximální počet osob v prohlídce 30

  Návštěvní okruh „Park“
  zpřístupněn dle aktuální otevírací doby kavárny a hotelu otevření průchodu zámeckým parkem pouze na základě předchozího odsouhlasení s majitelem či správcem zámeckého objektu
  majitel zámeckého objektu si vyhrazuje právo průchod zámeckým parkem uzavřít z důvodů špatných klimatických podmínek, technických problémů a z důvodu poškození majetku třetí osobou, a to, pokud třetí osoba prokazatelně poškodí majetek převyšující škodu 1000,– Kč
 2. Čas zahájení jednotlivých prohlídek a aktuální informace o prohlídkovém okruhu jsou uvedeny v recepci zámeckého hotelu a na webových stránkách: www.zameknapajedla.cz
 3. Prohlídkový okruh je možný pouze s průvodcem.
 4. Intervaly mezi jednotlivými prohlídkami určuje provozní správce památkového objektu. Návštěvnická kapacita prohlídkových okruhů i objektu je limitována provozními podmínkami objektu a bezpečností návštěvníků a aktuálními hygienickými předpisy.
 5. Prohlídky s průvodcem se konají ve skupinách o minimálním počtu 5 návštěvníků, a to včetně osob se vstupem zdarma. Skupina méně než 5 návštěvníků vyčká zahájení následující prohlídky, která se pak uskuteční bez ohledu na počet zájemců. Výjimky povoluje vedoucí správy památkového objektu. V případě poslední prohlídky se tato prohlídka uskuteční jen v případě více jak 8 návštěvníků.
 6. Hromadným skupinám i jednotlivcům lze zajistit rezervaci prohlídky. Přesné datum a čas zahájení prohlídky je nutné předem dohodnout se správou památkového objektu, a to písemně, telefonicky, e-mailem. Neohlásí-li se objednaná skupina či jednotlivec alespoň 15 minut před sjednanou dobou prohlídky na recepci objektu, sjednaná rezervace prohlídky bude zrušena. Správa památkového objektu si vyhrazuje právo doplnit předem rezervovanou skupinu dalšími osobami do maximální kapacity prohlídky.

Článek 3 – VSTUPNÉ

 1. Za prohlídku zpoplatněných částí areálu se platí vstupné předem. Vstupné a slevy, které jsou z něj poskytovány, stanoví cenový výměr platný pro příslušný rok. Cenový výměr je k nahlédnutí v pokladně památkového objektu.
 2. Po zaplacení vstupného obdrží návštěvník vstupenku. (vedoucí skupiny obdrží hromadnou vstupenku). 
 3. Nedostaví-li se návštěvník k zahájení prohlídky v čase vyznačeném na vstupence, platnost vstupenky propadá.
 4. Zakoupené vstupenky nelze vrátit ani vyměnit.
 5. Návštěvníci jsou povinni prokázat se vstupenkou při vstupu na prohlídkový okruh, uschovat ji po celou dobu prohlídky a na požádání ji znovu předložit.

Článek 4 – PROHLÍDKA PAMÁTKOVÉHO OBJEKTU

 1. Při prohlídce exteriérů a interiérů návštěvníci věnují zvýšenou pozornost nerovnostem povrchů komunikací, sníženým průchodům, popřípadě jiným rizikům, která vyplývají z historické podstaty památkového objektu. Návštěvníci jsou povinni v nejvyšší míře dbát o svojí bezpečnost, bezpečnost svých dětí a případně dalších svěřených osob. Za nepříznivého počasí, větru a v zimě jsou návštěvníci povinni dbát o zvýšenou opatrnost v souvislosti se sněhem, náledím či možností pádu větví.
 2. Z důvodu nepříznivého počasí nebo kritických technických problémů může správce památkového objektu část objektu uzavřít.
 3. Dětem do 15 let je povolen vstup do areálu pouze v doprovodu osoby starší 18 let, která zodpovídá za soulad chování dítěte s požadavky návštěvního řádu.
 4. V interiérech památkového objektu je dovoleno pohybovat se pouze po vymezených a vyznačených trasách.
 5. Tlumočit výklad průvodce je povoleno pouze po předchozí domluvě a pouze v případě, že cizojazyčný výklad není možné zajistit průvodcem památkového objektu, cizojazyčným textem nebo prostřednictvím poskytovaných audiozařízení. Při tlumočení je třeba vždy dbát na etiketu a zásady slušného chování vůči ostatním návštěvníkům.

Článek 5 – OCHRANA A BEZPEČNOST KULTURNÍCH PAMÁTEK

 1. Návštěvníci jsou povinni řídit se v objektu pokyny zaměstnanců správy památkového objektu. Při neuposlechnutí pokynu nebo příkazu vydaného v zájmu bezpečnosti návštěvníků, ochrany objektu či sbírek bude návštěvník z areálu vykázán bez náhrady vstupného a jeho povinností je areál neprodleně opustit. Kromě toho se návštěvník vystavuje nebezpečí postihu podle obecně závazných právních předpisů.
 2. Pro ochranu objektu, návštěvníků a kulturního mobiliáře jsou vybrané venkovní a vnitřní prostory monitorovány kamerovým systémem se záznamem.
 3. Osobám důvodně podezřelým z opilosti či požití drog je přístup do areálu objektu zcela zakázán.
 4. Vstup do objektu není povolen návštěvníkům v silně znečištěném, nedostatečném nebo jinak nevhodném oděvu či obuvi.
 5. V interiérech památkového objektu je zakázáno kouření a jakákoli manipulace s otevřeným ohněm. V případě požáru nebo jiné mimořádné události jsou návštěvníci povinni řídit se pokyny pověřených pracovníků správy památkového objektu. Kouření v exteriérech může být dále upraveno specifickým ustanovením tohoto návštěvního řádu.
 6. Z důvodu bezpečnosti je návštěvníkům zakázáno vnášet do interiérů objektu veškeré chladné, střelné, či palné zbraně a výbušniny včetně jakýchkoli jejich replik.
 7. Do instalovaných interiérů je zakázán přístup s objemnými zavazadly, nevhodnou pokrývkou hlavy, taškami, deštníky a zvířaty.
 8. Každý návštěvník, který se nachází v době zjištění ztráty, či poškození vystaveného mobiliáře během prohlídky v památkovém objektu, vyjadřuje vstupem do tohoto objektu svůj souhlas s tím, že se dobrovolně podrobí veškerým nezbytným bezpečnostním opatřením, vyčká příjezdu Policie ČR a bude dbát jejích pokynů (případně i souhlas s osobní bezpečnostní kontrolou své osoby a svých zavazadel provedenou příslušníky Policie ČR).
 9. Je zakázáno jakkoli poškozovat a ohrožovat objekt, jeho kulturní mobiliář, park, zahradu i jiný majetek v areálu.  Zejména je zakázáno:
  a) dotýkat se stěn, zdí a vystavených předmětů, psát, malovat a rýt do nich, nebo je jakkoli poškozovat;
  b) během prohlídky s průvodcem opouštět vymezené trasy, vzdalovat se od průvodce a prováděné skupiny;
  c) rušit hlukem (hovorem, hudbou, zpěvem, používáním mobilních telefonů a mobilních přehrávacích zařízení, hlasitými projevy a jinou podobnou činností) ostatní návštěvníky či výklad průvodce, nebo jakkoli znepříjemňovat ostatním návštěvníkům návštěvu objektu; nedodržení této podmínky může být důvodem k vykázání z prohlídky bez náhrady vstupného;
  d) jíst, pít a žvýkat žvýkačky v interiérech památkového objektu, vstupovat do nich se zmrzlinou, nápoji, jídlem apod.;
  e) koupat se v kašnách, jezírku, bazénu a vhazovat cokoli do kašen, bazénu, studní a fontán, trhat květiny, sbírat plody, lozit po stromech, lámat větve stromů a keřů, chodit po trávnících a mimo vyznačené cesty, tábořit v areálu, zahradách, oborách, vylepovat v areálu plakáty, propagovat zde jakékoli zboží, služby, nebo aktivity, jinak narušovat klid a pořádek, krmit nebo jakkoliv rušit či obtěžovat zvířata chovaná v areálu, stejně jako volně žijící zvěř a ptactvo;
  f) jezdit bez povolení správce objektu v areálu celého zámeckého objektu jakýmikoli jednostopými nebo dvoustopými vozidly (výjimku tvoří pouze vozíky pro tělesně postižené a dětské kočárky). Vstup s kolem a koloběžkou do areálu je povolen, jízda na kole a koloběžce je ovšem zakázána.
  g) parkovat motorovými vozidly mimo vyhrazené prostory a veřejná parkoviště;
  h) dotýkat se skříněk s elektrickými rozvody, signalizačního zařízení, hasicích přístrojů a jakýchkoli dalších technických zařízení.
 10. Vstup psů a jiných zvířat je do areálu a do interiérů památkového objektu je povolen pouze na vodítku a s ochranným náhubkem. Majitel psa či jiného zvířete je povinen dodržovat zásady slušného chování (doma po svém zvířecím mazlíčkovi také jistě uklízí). Vstup psů a jiných zvířat je zakázán v prohlídkové trase památkového objektu.
 11. V interiérech památkového objektu či v dalších vyznačených prostorách areálu je zakázáno fotografování, filmování a pořizování jiné dokumentace s použitím blesku, stativu,  selfie tyčí, nebo jakékoli další osvětlovací a pomocné techniky. Veškeré fotografie, videa či jinou dokumentaci pořízenou v areálu je zakázáno používat ke komerčním účelům bez výslovného písemného povolení správce společnosti Zámek Napajedla s.r.o. Pro vědecké, dokumentační, propagační a jiné účely povoluje tato územní správa výjimku na základě písemné žádosti.
 12. V celém areálu je zakázáno létání bezpilotních letadel (dronů, multikoptér aj.) a leteckých modelů bez předchozího písemného souhlasu vedoucího správy památkového objektu.
 13. Geocaching a s ním spojené aktivity jakož i pořádání jiných zážitkových her a her v přírodě není povoleno.

Článek 6 – SPECIFICKÁ USTANOVENÍ

 1. Se souhlasem vedoucího správy památkového objektu můžou vjíždět do areálu motorová vozidla stavební firmy a za účelem zásobování. Při samotném vjezdu dvoustopého vozidla platí absolutní přednost chodců před vozidlem, řidič si musí počínat tak, aby neohrozil osoby, pohybující se v areálu památkového objektu.
 2. Rezervace prohlídky zámku je povinná pro hromadné skupiny s více jak 10 osob.
 3. V celém objektu (zámek i park) je zakázáno kouření a jakákoli manipulace s otevřeným ohněm. Každý návštěvník je povinen chovat se tak, aby byla vyloučena možnost vzniku požáru. V případě vzniku požáru jsou návštěvníci povinni řídit se pokyny zaměstnanců památkového objektu.

Článek 7 – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Přání či připomínky mohou návštěvníci zaslat písemně na e-mail info@zameknapajedla.cz Vyjádřit svojí pochvalu, připomínku či vznést dotaz mohou návštěvníci ústně, písemně či telefonicky.
 2. Za porušení návštěvního řádu a za škody způsobené na majetku v areálu odpovídá návštěvník majiteli památkového objektu podle platných právních předpisů. Odpovědnost správy památkového objektu za případné škody vzniklé návštěvníkům během pobytu v areálu se řídí obecně platnými předpisy. Majitel památkového objektu neodpovídá návštěvníkům za škody vzniklé v důsledku nerespektování tohoto návštěvního řádu.
 3. Výjimku z návštěvního řádu může v odůvodněných případech povolit správce památkového objektu.
 4. Tento návštěvní řád nabývá účinnosti dnem 1. července 2020.

Správa památkového objektu 

V. Matisinec
ředitel Zámek Napajedla s.r.o.

Datum vložení: 1. 9. 2020 11:21
Datum poslední aktualizace: 3. 9. 2020 11:32
Autor:

Rychlé odkazy

Počasí

dnes, sobota 19. 9. 2020
oblačno 21 °C 7 °C
neděle 20. 9. oblačno 22/10 °C
pondělí 21. 9. jasno 24/11 °C

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Mobilní aplikace

V Obraze
GooglePlay
AppStore

Informace e-mailem

Novinky e-mailem