Naše Napajedla - město pro život, revitalizace veřejných ploch a komunikací v MPZ - 3. etapa

Celý projekt je založen na revitalizaci naší městské památkové zóny ve vazbě na plochy náměstí a parků a komunikační systém. Respektuje nároky automobilové i bezmotorové dopravy, dopravní obsluhy a parkování a zároveň nároky bezpečnosti pěšího provozu včetně odstranění bariér, doplnění parkovacích míst včetně míst pro handicapované. Součástí projektu je také vytvoření klidových zón, společenských center, odpočinkových koutů doplněných dětskými hřišti. 3. etapa projektu navazuje na úspěšně zvládnuté předchozí dvě etapy a završuje tak regeneraci centrální části Městské památkové zóny Napajedla. Konečným cílem je komplexní a kultivované řešení pěšího provozu, automobilové dopravy, zvýšení možnosti parkování a rekreačních poloh v centru města, které povede mimo jiné také k zatraktivnění území a návratu genia loci v bezprostředním okolí budovy radnice.

Realizovaná akce má spíše charakter rekonstrukce, ale její součástí je i nově vybudovaná vozidlová komunikace včetně parkovacích stání a klidové zóny v prostranství před kinem. 

Stručný základní technický popis projektu

1. ČÁST – ÚPRAVA PROSTRANSTVÍ U KINA

Mezi objektem kina a sokolovnou vznikne nový klidový veřejný prostor, navazující na parkovou zónu Na Kapli a dopravně zklidněný prostor mezi bloky radnice a spořitelny. Plocha bude nově vydlážděna, doplněna vzrostlou zelení a novým veřejným osvětlením. Vjezd do tohoto území na úrovni radnice a spořitelny bude významově podtrhnut umělecky pojatou vstupní portou.

2. ČÁST – ÚPRAVA RADNIČNÍHO NÁDVOŘÍ

Radniční nádvoří bude "srdcem" nové koncepce s intenzivními aktivitami, jako je pořádání výstav, prezentací, kulturních a společenských akcí, přičemž je nutno zachovat stálý provoz hasičské zbrojnice ve stávajících prostorách, kromě výjezdu hasičské techniky, který bude nově řešen z ulice Nábřeží. Plocha nádvoří, která je v mírném sklonu směrem k sokolovně, bude vydlážděna. Na spodní straně nádvoří vznikne nadkryté podium pro účinkující. Jako zázemí budou sloužit stávající prostory ve stávajících objektech na nádvoří a v objektu radnice a přilehlé veřejné záchody.

3. ČÁST – ÚPRAVA PLOCH PO TECHNICKÝCH SLUŽBÁCH

Areál, který v minulosti sloužil pro provoz technických služeb města bude využit pro služby v oblasti neziskového sektoru – nízkoprahové zařízení, občerstvení – bufet, dětské hřiště a s ohledem veřejně deklarovanou podporu města v oblasti cyklodopravy také jako parkoviště kol. Předmětem tohoto záměru je provedení nových povrchů ve dvorní části, která bude zakomponována a propojena s ostatními aktivitami tohoto projektu. Povrchy budou částečně provedeny z asfaltu, částečně z dlažby. Součástí bude také odkanalizování a oplocení.

4. ČÁST – DOPRAVNÍ ÚPRAVY POD RADNICÍ

Nová koncepce prostoru si vyžádá změnu dopravního řešení: ulice Na Kapli bude v úseku mezi bývalými „techničkami“ a Masarykovým náměstím přerušena, pod sokolovnou prodloužena a nově napojena na ulici Nábřeží a bude dopravně omezena jednosměrným dopravním značením. Nově bude řešen s ohledem na nové funkční využívání radničního nádvoří vjezd požární techniky do hasičské zbrojnice z ulice Nábřeží. Východně od radnice bude prostor doplněn o nová odstavná a parkovací stání.

Náklady na realizaci

Celkové náklady: 23,9 mil. Kč vč. DPH
Dotace z evrop. fondu pro regionální rozvoj: 15,1 mil. Kč vč. DPH
Vlastní zdroje města: 8,8 mil. Kč vč. DPH

Dokumenty

Výkres situace

Výkres dopravního značení

Proces přípravy směřující k realizaci projektu

 

Realizace projektu Naše Napajedla - město pro život - revitalizace veřejných ploch a komunikací v MPZ - 3.etapa


Vizualizace projektu Naše Napajedla - město pro život - revitalizace veřejných ploch a komunikací v MPZ - 3.etapa


Nahoru Přesunout se na začátek stránky

© 2019 Městský úřad Napajedla Prohlášení o přístupnosti Osobní údaje a GDPR
Realizace rotate Rotate