Město Napajedla

Matrika, evidence obyvatel

Správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

Ohlášení změny místa trvalého pobytu        50,-
Podání návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu podle zákona
o evidenci obyvatel a podání návrhu na zrušení údaje o místu hlášeného pobytu cizince na území ČR podle zákona o pobytu cizinců na území ČR
a zákona o azylu za každou osobu
     100,-
Ověření stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie nebo výpisu z úředních spisů,
ze soukromých spisů v úřední úschově, z rejstříků, z registrů, z knih,
ze záznamů, z evidencí, z listin nebo z dalšího písemného a obrazového
materiálu za každou i započatou stránku
     30,-
Provedení autorizované konverze dokumentů do elektronické podoby
za každou i započatou stránku konvertované listiny
     30,-
Provedení autorizované konverze dokumentů do listinné podoby
za každou i započatou stránku konvertované listiny
     30,-
Ověření podpisu nebo otisku razítka na listině nebo na jejím stejnopisu 
za každý podpis nebo otisk razítka
     50,-
Ověření (apostila) podpisu a otisku razítka na listině za účelem jejího
použití v zahraničí
   300,-
Ověření podpisu nebo otisku razítka na vysokoškolském diplomu a dodatku
k diplomu nebo obdobném dokladu, vydaném vysokou školou v ČR,
za účelem použití daného dokladu v zahraničí (za každý podpis nebo otisk
razítka)
   100,-
Ověření úředního podpisu nebo úředního otisku razítka na listině nebo
na jejím stejnopisu za účelem jejího použití v zahraničí (za každý podpis
nebo otisk razítka)
   100,-

 

Vydání stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie nebo výpisu z úředních spisů, ze soukromých spisů v úřední úschově, z rejstříků, z registrů, z knih, ze záznamů, z evidencí, z listin nebo z dalšího písemného a obrazového materiálu, popřípadě sdělení o negativním nálezu        50,-
za každou i započatou stránku

           40,-

na technickém nosiči dat za první stránku        15,-
za každou další i započatou stránku, je-li pořizována na kopírovacím stroji
nebo na tiskárně počítače
             5,-
Vydání stejnopisu rodného, oddacího nebo úmrtního listu nebo dokladu o registrovaném partnerství, anebo osvědčení o rodném čísle      100,-
Vydání povolení změny  
příjmení hanlivého, výstředního, směšného, zkomoleného, cizojazyčného
nebo na dřívější příjmení
   100,-
jména nebo příjmení v ostatních případech 1 000,-
Uzavření manželství mezi snoubenci nebo vstup do registrovaného partnerství osobami, nemají-li trvalý pobyt na území ČR 3 000,-
Uzavření manželství mezi snoubenci nebo vstup do registrovaného partnerství osobami, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území ČR 2 000,-
Vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost 1 000,-
Vydání vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství nebo vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do registrovaného partnerství v cizině nebo s cizincem    500,-

Vydání ověřeného výstupu z informačního systému veřejné správy    100,-
a za každou další i započatou stránku      50,-