Město Napajedla

Stavební úřad

Správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

1. Vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení anebo vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území    
a) ke stavbě pro bydlenís nejvýše 3 byty nebo ke stavbě pro rodinnou rekreaci      1 000,-
b) ke stavbě pro bydlení s více než 3 byty      5 000,-
c) ke stavbě, která plní doplňkovou funkci ke stavbě uvedené v písmenu a) nebo b) s výjimkou stavby garáže         500,-

d) ke stavbě garáže nejvýše se 3 stáními nebo řadových garáží, vinných sklepů 

a 500 Kč za čtvrté a každé další stání

     1 000,- 
max 5 000,-
e) ke stavbám, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení, nebo ke stavbám, které vyžadují ohlášení a nejsou uvedené v písmenu a) nebo b)      1 000,-
f) ke stavbě neuvedené v písmenech a) až e)    20 000,-
g) ke stavbě studny nebo vodního díla určeného pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel          300,-
h) ke stavbám vodních děl neuvedených v písmenu g)       3 000,-
2. Vydání rozhodnutí o změně využití území    
a) do výměry 5000 m2 včetně       1 000,-
b) nad výměru 5000 m2       3 000,-
3. Vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků       1 000,-
4. Vydání rozhodnutí o ochranném pásmu       2 000,-
5. Vydání rozhodnutí o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území       5 000,-
6. Vydání regulačního plánu na žádost     10 000,-
Osvobození
Od poplatku je osvobozeno vydání územního rozhodnutí nebo uzavření veřejnoprávní smlouvy územní rozhodnutí nahrazující v případě staveb pozemních komunikací a veřejně prospěšných staveb realizovaných státem nebo územním samosprávným celkem.
Poznámky
1. Je-li jedním územním rozhodnutím nebo územním souhlasem nebo veřejnoprávní smlouvou nebo společným územním souhlasem a souhlasem s provedením ohlášeného stavebního záměruumisťováno více staveb, které jsou uvedeny pod různými písmeny této položky, vybírá se poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených v jednotlivých písmenech této položky.
2. Za vydání územního rozhodnutí ve zjednodušeném územním řízení vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.
3. Za vydání územního souhlasu vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.
4. Za uzavření veřejnoprávní smlouvy16) vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.
5. Za vydání změny územního rozhodnutí vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.
6. Za vydání rozhodnutí o prodloužení doby platnosti územního rozhodnutí vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.
7. Za vydání společného rozhodnutí podle správního řádu vybere správní úřad poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených v příslušných bodech této položky, popřípadě této položky a položky 18.
8. Za uzavření společné veřejnoprávní smlouvy o umístění stavby a o provedení stavby vybere správní úřad poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených za uzavření veřejnoprávní smlouvy o umístění stavby a za uzavření veřejnoprávní smlouvy o provedení stavby.
9. Za vydání společného územního souhlasu a souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru vybere správní úřad poplatek ve výši součtu polovin sazeb příslušných poplatků.
10. Správním úřadem příslušným k vybrání poplatku podle této položky je i újezdní úřad ve smyslu § 16 odst. 1 stavebního zákona a obvodní báňský úřad ve smyslu § 16 odst. 3 stavebního zákona.

Položka 18

1. Vydání stavebního povolení nebo společného povolení, kterým se stavba umisťuje a povoluje    
a) ke stavbě pro bydlení s nejvýše 3 byty nebo ke stavbě pro rodinnou rekreaci      5 000,-
b) ke stavbě pro bydlenís více než 3 byty    10 000,-
c) ke stavbě, která plní doplňkovou funkci ke stavbě uvedené v písmenu a) nebo b) s výjimkou stavby garáže         500,-
d) ke stavbě garáže nejvýše se 3 stáními nebo řadových garáží, vinných sklepů a 500 Kč za čtvrté a každé další stání      1 000,-
max 5 000,-
e) ke stavbě vyžadující ohlášení, o které stavební úřad rozhodl usnesením, že ohlášený stavební záměr projedná ve stavebním řízení      1 000,-
f) ke stavbě neuvedené v písmenech a) až e)    10 000,-
g) ke stavbě studny nebo vodního díla určeného pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel          300,-
h) ke stavbám vodních děl neuvedených v písmenu g)       3 000,-
2. Vydání rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení       1 000,-
3. Vydání souhlasu s ohlášenou stavbou uvedenou v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona       1 000,-
4. Vydání souhlasu s ohlášeným stavebním záměrem neuvedeným v bodě 3          500,-
5. Vydání rozhodnutí o povolení změny stavby před jejím dokončením       1 000,-
6. Vydání souhlasu se změnou stavby před jejím dokončením          500,-
7. Vydání rozhodnutí o povolení užívání stavby       1 000,-
8. Vydání rozhodnutí o povolení předčasného užívání stavby       1 000,-
9. Vydání rozhodnutí o povolení zkušebního provozu       1 000,-
10. Vydání rozhodnutí o povolení změny v užívání stavby       1 000,-
11. Vydání souhlasu se změnou v užívání stavby          500,-
12. Vydání rozhodnutí o povolení odstranění stavby          500,-
13. Vydání souhlasu s odstraněním stavby          500,-
14. Vydání rozhodnutí o povolení výjimky z obecných technických požadavků na stavby nebo z obecných technických požadavků na bezbariérové užívání staveb       5 000,-
15. Ověření dokumentace skutečného provedení stavby nebo ověření zjednodušené dokumentace skutečného provedení stavby (pasportu)          500,-
16. Přijetí žádosti o jmenování autorizovaným inspektorem     10 000,-
17. Přijetí žádosti právnické osoby o souhlas ministerstva s     10 000,-
Osvobození
Od poplatku je osvobozeno vydání stavebního povolení ke změně stavby pro bydlení z důvodu ztíženého užívání této stavby občanovi se zvlášť těžkým zdravotním postižením, kterému byly přiznány mimořádné výhody II. nebo III. stupně (držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P), má-li ve stavbě pro bydlení místo trvalého pobytu.
Od poplatku je osvobozeno vydání stavebního povolení nebo uzavření veřejnoprávní smlouvy stavební povolení nahrazující v případě staveb pozemních komunikací a veřejně prospěšných staveb realizovaných státem nebo územním samosprávným celkem.
Předmětem poplatku není
Ověření dokumentace skutečného provedení stavby pořizované z důvodu, že se nedochovala bez zavinění vlastníka např. zničení při požáru, povodni atd.
Poznámky
1. Je-li jedním stavebním povolením, společným povolením, kterým se stavba umisťuje a povoluje, nebo veřejnoprávní smlouvou povolováno provádění více staveb, které jsou uvedeny pod různými písmeny této položky, vybírá se poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených v jednotlivých písmenech této položky.
2. Za vydání stavebního povolení na změnu dokončené stavby uvedené v bodě 1 této položky vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.
3. Za uzavření veřejnoprávní smlouvy o provedení stavby vybere správní úřad poplatek ve výši poloviny sazby příslušného poplatku.
4. Za vydání dodatečného povolení stavby vybere správní úřad poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených v příslušných bodech této položky a položky 17.
5. Za vydání společného rozhodnutí podle správního řádu vybere správní úřad poplatek ve výši součtu sazeb poplatků stanovených v příslušných bodech této položky, popřípadě této položky a položky 17.
6. Správním úřadem příslušným k vybrání poplatku podle této položky je i speciální stavební úřad ve smyslu § 15 odst. 1 stavebního zákona, újezdní úřad ve smyslu § 16 odst. 1 stavebního zákona a jiné stavební úřady ve smyslu § 16 odst. 2 a 3 stavebního zákona.

Položka 19

Vydání rozhodnutí o vyvlastnění         5 000,-

Mobilní aplikace

V Obraze
GooglePlay
AppStore

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Aktuální počasí

dnes, sobota 13. 7. 2024
slabý déšť 29 °C 18 °C
neděle 14. 7. slabý déšť 28/19 °C
pondělí 15. 7. jasno 33/17 °C
úterý 16. 7. déšť 27/20 °C