Setkání starostů regionu PČR OO Napajedla 2017

Čtvrtek, 06.04.2017

Setkání starostů města a obcí regionu OOP Napajedla 2017

     Dne 29. 3. 2017 v době od 10:00 do 12:30 hod. v zasedací místnosti města Napajedla za účasti představitelů města Napajedla, starostky města Ing. Ireny Brabcové, místostarosty města pana Zbyňka Ohnoutka, tajemnice města Ing. Bc. Zdeňky Sukupové, starostů obcí: Komárov, paní Marie Zapletalové, Oldřichovice, paní Marie Bartkové, Pohořelice, pana Jaroslava Němečka, Žlutava, pana Ing. Stanislava Koláře, Spytihněv, pana Mgr. Víta Tomaštíka, Halenkovice, pana Jaromíra Blažka, ředitele Městské policie Napajedla Bc. Milana Smělíka, zástupce vedoucího Územního odboru Zlín PČR plk. Mgr. Bc. Tomáše Indry a vedoucího Obvodního oddělení Napajedla PČR npor. Ing. Zdeňka Civáně proběhlo již tradiční roční setkání představitelů města a obcí, s představiteli útvarů policejního sboru ČR, do jejichž územní působnosti uvedené město a obce spadají.

     Představitelé PČR poděkovali starostce města Napajedla, za umožnění pravidelného ročního setkání v zasedací místnosti města a za dlouhodobou spolupráci a vstřícnost ze strany města. Jsou si vědomi toho, že státní prostory k zajištění policejní služebny zde nejsou. V minulosti, při zvažování jak vyřešit tento problém, byla mezi různými návrhy variant i úvaha v krajním případě místo opustit a přesunout oddělení do jiné lokality. Poskytnutím prostoru v budově města byl ale tento způsob řešení zcela vyloučen. Tato úvaha se nikdy nestala ani jen jedním z oficiálních návrhů. Díky tomu byl umožněn provoz OOP Napajedla v dlouhodobě stejném režimu. Občanům zdejšího regionu je tak trvale zpřístupněna dostupnost této služby. Počet přijatých oznámení, které zdejší oddělení eviduje a zpracovává, jen potvrzuje správnost tohoto rozhodnutí. Současně se tak veřejnosti hmatatelně zobrazuje kladný výsledek spolupráce mezi státními orgány a místní městskou samosprávou.

     Poděkování patřilo ale i všem ostatním přítomným představitelům obcí. Bez jejich kladného přístupu ke spolupráci s policisty, by v jimi spravovaných lokalitách nebylo možno úspěšně dokončit jednotlivé případy, realizovat jednotlivé úkony, nezbytné v přestupkovém nebo trestním řízení.

     Všichni účastníci ze svého pohledu vyhodnotili průběh uplynulého období v oblasti bezpečnostní situace v regionu a sdělili si nové poznatky a postřehy k vzájemné činnosti. Všeobecně byla konstatována spokojenost ve spolupráci, jak ozbrojeného policejního sboru s obcemi, tak i s činností a spoluprací z opačného směru, tedy od obcí směrem k PČR.

     Starostové dotčených obcí by s ohledem na zvýšení prevence v oblasti BESIP a veřejného pořádku uvítali navýšení frekvence přítomnosti uniformované policie ve svých obcích.

     Zástupci PČR je obecně seznámili s personální problematikou a náborem nových zájemců k policii ČR. Bohužel museli konstatovat, že v současném personálním stavu, nelze tyto požadavky zajistit trvale, ale spíše jen krátkodobě, v rámci předem dohodnutých opatření. Zároveň požádali starosty města a obcí o pomoc při náborové kampani. Jednou z možností předávání informace o nabídce k přijetí do služebního poměru u PČR a šíření náborových materiálů mezi občany je forma fyzického vyvěšení náborových plakátků na úřední desky a elektronicky na www stránkách příslušných obcí. V době, kdy na trhu práce nabídky na zaměstnání převyšují poptávku, má PČR všeobecně na nynějším trhu práce těžkou konkurenci. Nesrovnatelná psychická zatíženost služby u PČR oproti jiným pracovním místům, požadované psychické a fyzické vlastnosti uchazeče k přijetí do služebního poměru, neodpovídající platové podmínky jsou důvody, které rozhodují. Proto je důležité podporovat a motivovat zejména ty mladé lidi, kteří jsou schopni nejen dané podmínky splnit, ale kteří v přijetí do služebního poměru a ve službě u PČR vidí především službu občanům, disciplínu, důstojnost a prestižně osobní záležitost.

     Zastupitelé jednotlivých obcí položili několik dotazů, zejména na dodržování a porušování dopravních předpisů - převážně rychlosti, v jimi spravovaných lokalitách.

     Zástupce vedoucího Územního odboru Zlín přednesl obecné statistické výsledky z pohledu nápadu TČ a objasněnosti v r. 2016 za UO Zlín. V reakci na položený dotaz přislíbil, v rámci možností, domluvit nepravidelnou kontrolu této problematiky hlídkami DI ÚO Zlín v označených lokalitách na dohodnutých termínech.

     Vedoucí OOP Napajedla obecně rozebral statistiku, ale z pohledu nápadu TČ a objasněnosti v rámci místní příslušnosti jemu svěřeného oddělení, rozdělenou na teritoria jednotlivých územně samosprávních celků.

     Mimo dopravní problematiku se obecně prodiskutovala místní problematika majetkových deliktů, narušování veřejného pořádku a otázky drogové a alkoholové scény, ve vztahu jak k přestupkové, tak i trestně právní rovině.

     Všichni přítomní se názorově shodli, že kladná vzájemná spolupráce je nezbytná ke zvyšování bezpečnosti v regionu nejen z pohledu silničního provozu, ale i z hlediska všech výše prodiskutovaných témat. Závěrem jednoznačně projevili vůli i nadále do budoucnosti pokračovat v nastaveném trendu a navazovat na dobré výsledky spolupráce z minulého období.

plk. Mgr. Václav Karkoška vedoucí územního odboru,
v zast. plk. Mgr. Bc. Tomáš Indra, zástupce vedoucího územního odboru

Zpracoval: npor. Ing. Zdeněk Civáň, vedoucí oddělení 


Nahoru Přesunout se na začátek stránky

© 2019 Městský úřad Napajedla Prohlášení o přístupnosti Osobní údaje a GDPR
Realizace rotate Rotate