Stavební úprav sportovního areálu v ulici Sadová

Středa, 21.11.2018

Dne 15. ledna 2019 začnou stavební úpravy sportovního areálu v ulici Sadová. Práce budou rozděleny na dva celky.

Prvním celkem jsou úpravy a doplnění stávajícího hygienického a administrativního zázemí pro potřeby
TJ FS Napajedla. Realizace těchto náplní je nezbytná pro vlastní chod oddílu kopané. Tyto úpravy jsou zahrnuty v rámci SO 101 a 102 (dle situačního výkresu). Stavební objekt 101 řeší venkovní přístavbu umýváren jako doplnění stávajícího hygienického zařízení fotbalového oddílu podle požadavků ČMFS a vybudování objektu pro skladování techniky nutné k údržbě areálu. Stavební objekt 102 řeší úpravy sociálních zařízení a vytvoření klubovní místnosti v prostorách pod tribunou.

Druhý celek souvisí se zajištěním dopravní a infrastrukturní obslužnosti objektu zázemí fotbalového stadionu a objektů čp. 1060 (skautská klubovna) a 1061 (turistická chata). Tyto práce jsou zařazeny do stavebních objektů SO 103, 104 a 105. Stavební objekt 103 řeší vybudování nové neveřejné dlážděné komunikace a její napojení na komunikaci v ulici Sadová, vč. úpravy parkovišť a vybudování nové vstupní brány. Stavební objekt 104 počítá s vybudováním nového kanalizačního řadu a jeho napojení a stávající kanalizační přivaděč do ČOV
v ulici Sadová. Stavební objekt 105 řeší napojení kanalizačních přípojek na tento řad. Kanalizační přípojky odvedou splaškové vody jak z objektů samotného zázemí fotbalového stadionu, tak z objektů čp. 1060
a 1061.

Předpokládaný datum ukončení realizace stavebních úprav je 31. srpna 2019.


Nahoru Přesunout se na začátek stránky

© 2019 Městský úřad Napajedla Prohlášení o přístupnosti Osobní údaje a GDPR
Realizace rotate Rotate