Město opravuje zdravotní středisko a dům pro seniory. Investuje i do sportovišť

Středa, 06.02.2019

Pracuje se na čtyřech místech současně

Na začátku letošního roku výrazně pokročily stavební práce v rámci čtyř investičních akcí, které brzy zpříjemní život podstatné části obyvatel města. Vždyť na zdravotní středisko anebo na některé ze sportovišť čas od času zavítá snad každý z nás. Napajedelští senioři zase zabydlí další modernizované bytové jednotky v Domě s pečovatelskou službou Pod Kalvárií.

Zdravotní středisko

V budově zdravotního střediska, která je majetkem města Napajedla, probíhají modernizační práce. Jejich výsledek brzy ocení pacienti i lékařský personál.

Na konci loňského roku se naléhavým úkolem pro napajedelskou samosprávu a pracovníky městského úřadu stalo opětovné obsazení a zároveň modernizace ordinací, z nichž k 31. prosinci 2018 odešli hned čtyři dosavadní zubní lékaři. Na základě zprávy o ukončení jejich dlouholetých praxí vypsalo Město Napajedla záměr nájmu na uvolněné prostory a současně podalo návrh na vyhlášení výběrového řízení na obsazení ordinací k Odboru zdravotnictví Krajského úřadu Zlínského kraje.

Zároveň probíhala četná jednání s jediným cílem - co nejdříve obnovit provoz ordinací a zajistit pro napajedelské občany stomatologickou péči bez nutnosti dojíždění do lékařských zařízení mimo naše město. Se zájemci byly intenzivně projednávány detailní podmínky smluv o pronájmu uvolněných prostor, přičemž první smlouvu s novým zubním lékařem se již podařilo podepsat. Zřízení dalších dvou praxí je v tuto chvíli ve fázi dojednávání dalších podrobností.

Aby mohli zubaři přijímat své pacienty v odpovídajícím prostředí, přistoupil Odbor správa majetku Městského úřadu Napajedla současně k postupné rekonstrukci ordinací. Cílem rozsáhlých prací, které v tuto chvíli probíhají, je realizovat především nové rozvody elektrického vedení a také vodovodních i kanalizačních přípojek tak, aby byl vytvořen předpoklad pro instalaci moderního stomatologického vybavení podle současných hygienických předpisů.

Jako první byla rekonstruována zubařská ordinace v přízemí zdravotního střediska a následně se rozjely práce ve dvou ordinacích v prvním patře.

Všechny práce byly naplánovány tak, aby mohl být provoz dalších ordinací možný již v průběhu měsíce března letošního roku. O přesných termínech zahájení svých praxí budou informovat přímo jednotliví zubní lékaři.

Bez ohledu na dřívější příslušnost k jednotlivým zubním lékařům je třeba se ZNOVU ZAREGISTROVAT u kteréhokoliv z nových lékařů, kteří již své služby inzerují na kabelové televizi a v budově zdravotního střediska.  

Další investiční akci podobného rozsahu momentálně připravuje napajedelský Odbor investice a rozvoj města. V letních měsících chce provést opravu několika prostor zdravotního střediska současně.

Zásadní rekonstrukce bude provedena v případě nevyhovujících a zastaralých místností pro odběry vzorků moči. Ze dvou malých místnůstek vznikne v souladu s hygienickými předpisy moderní bezbariérová kabina s WC, umývadlem a okýnkem pro odevzdání vzorků.

V obou podlažích zdravotního střediska pak v létě proběhnou modernizace zázemí pro lékaře a sestry. Stávající nedůstojné šatny v přízemí budou přebudovány na prostornou šatnu určenou pro ženy. Vedle této místnosti vznikne také moderní zázemí pro úklid budovy. Šatna pro muže bude nově zbudována v prvním podlaží.

O případném omezení provozu hlavní budovy napajedelského zdravotního střediska v souvislosti s výše popsanými záměry budou pacienti včas informováni jak v Napajedelských novinách, tak na infokanálu NTV cable, na webu města, na úřední desce u radnice i na vývěskách v prostoru střediska.

Fotbalové hřiště

Stavební práce se navzdory zimě rozběhly i v areálu fotbalového hřiště na ulici Sadová. Jsou rozděleny na dva celky.

První z nich zahrnuje rozsáhlé úpravy a doplnění stávajícího hygienického a administrativního zázemí pro potřeby TJ FS Napajedla. Lze říci, že jejich dokončení je přímo podmínkou další budoucnosti fotbalového oddílu. Zásadní součástí celé akce je totiž přístavba umýváren, která doplní stávající hygienické zařízení a tak vyhoví současným požadavkům Českomoravského fotbalového svazu. Zároveň bude postaven nový objekt pro skladování techniky nutné k údržbě areálu. Moderního vzhledu se dočká i stávající sociální zařízení v prostorách pod tribunou, kde vznikne také nová klubová místnost.

Druhý stavební celek řeší dopravní obslužnost a novou kanalizaci uvnitř areálu. Na základě záměru schváleného zastupitelstvem města bude v severní části fotbalového hřiště vybudována nová neveřejná dlážděná cesta napojená na městskou komunikaci v ulici Sadová. Zároveň budou upravena přilehlá parkoviště a postavena nová vstupní brána do fotbalového areálu.

V jednom celku s výstavbou dlážděné cesty bude v areálu hřiště vybudován také nový kanalizační řad, který bude v ulici Sadová napojen na hlavní kanalizační přivaděč do napajedelské čističky odpadních vod. Nové kanalizační přípojky odvedou splaškové vody jak z objektů využívaných fotbalovým klubem, tak z objektu turistické chaty (č.p.1061) a skautské klubovny (č.p.1060).

Některé z prvků modernizace areálu by měly být uvedeny do provozu už v úvodu jarní části fotbalové sezóny. Ty ostatní, především nová komunikace a brána, pak na začátku sezóny příští.

Rozšíření sportovišť v areálu škol

Předmětem další rozsáhlé investice města je vybudování nových volejbalových kurtů ve východní části areálu základních škol. Na ploše bývalého škvárového hřiště zde bude umístěna sestava dvou kurtů na klasický volejbal a jednoho kurtu na volejbal plážový. Potřebné venkovní příslušenství zajistí výstavba skladu antuky a prostoru určeného k uskladnění techniky pro údržbu kurtů. Dešťové vody z nově vybudovaných ploch, z přístřešku i z drenáže volejbalových hřišť budou svedeny do jímky a dále využívány ke kropení antukových kurtů.

Moderní provozní a hygienické zázemí sportovců bude umístěno v přilehlém, dlouhodobě nevyužívaném, objektu kotelny 2. základní školy. Bez nutnosti měnit vnější rozměry stavby zde bude zřízena kancelář správce, klubovny, sklady sportovního vybavení, WC a především dvě šatny se sprchami pro patnáct sportovců.

Součástí celé akce bude pochopitelně i výstavba nových zpevněných ploch, přístupových chodníků, areálových komunikací a parkovišť i nového oplocení včetně vjezdové brány. Po skončení všech stavebních prací, které je plánováno na začátek dalšího školního roku, bude okolí nových volejbalových kurtů upraveno a ozeleněno výsadbou okrasných keřů.

Opravy bytových jednotek v Domě s pečovatelskou službou Pod Kalvárií

Na konci loňského roku byla zahájena další etapa oprav bytových jednotek v objektu Domu s pečovatelskou službou Pod Kalvárií. V současné době finišují práce ve čtyřech z nich. S jejich dokončením bude modernizována polovina budovy. V té druhé se bude pracovat v příštích letech.

Předmětem modernizace bytových jednotek pro seniory byla kompletní obnova sociálního zařízení včetně rozvodů vody a kanalizace; úpravy elektroinstalace včetně výměny zásuvek, vypínačů a interiérového osvětlení; dále výměna celé kuchyňské sestavy; realizace nových kabelových rozvodů pro příjem televize a internetu; instalace sádrokartonového podhledu v chodbičce; položení nových podlahových krytin a samozřejmě vymalování celé bytové jednotky.

Předpokladem provedení takto rozsáhlých rekonstrukcí bylo úplné vystěhování každé z bytových jednotek. Jejich nájemníci přitom dostali možnost přestěhovat se na čas do volné bytové jednotky v rámci objektu. Někteří senioři se stěhovali rovnou do nového.

S ohledem na vysoký věk klientů byli jejich stěhování přímo nápomocni nejen pracovníci příspěvkové organizace Pečovatelská služba Napajedla a pracovníci příspěvkové organizace Služby města Napajedla, ale také někteří pracovníci napajedelského městského úřadu. Pokud projevili ochotu, byli do průběhu stěhování svých blízkých zapojeni i rodinní příslušníci seniorů. Všem lidem, kteří se této rozsáhlé a obtížné akce zúčastnili, patří velký dík. Stejně tak se sluší poděkovat i samotným nájemníkům budovy Domu s pečovatelskou službou Pod Kalvárií - za jejich toleranci a ochotu ke spolupráci. Důstojné a moderní bydlení, které město Napajedla svým seniorům v tomto objektu nabízí, určitě stojí zato.

Na základě podkladů dodaných pracovníky Městského úřadu Napajedla sestavil Michal Forst


Nahoru Přesunout se na začátek stránky

© 2019 Městský úřad Napajedla Prohlášení o přístupnosti Osobní údaje a GDPR
Realizace rotate Rotate