Město Napajedla

Odpadové hospodářství


Poplatky za komunální odpad bude možno uhradit od 01.03.2023 do 30.04.2023 na finančním odboru Městského úřadu Napajedla
(budova radnice, přízemí, dveře č. 102 - vpravo).

Platbu je možno provést v době:

Pondělí   7:30–12:00   13:00–17:00
Úterý       7:30–11:00   12:00–15:00
Středa     7:30–12:00   13:00–17:00

Čtvrtek   pokladna uzavřena
Pátek      7:30–11:00   12:00–13:00

Sběrné nádoby, které nebudou od 01.05.2023 označeny platnou známkou na rok 2023, nebudou vyváženy.

Termíny svozu komunálního odpadu ve městě Napajedla v roce 2023.

Ceník platný pro rok 2023

Zastupitelstvo města Napajedla na svém zasedání dne 24.11.2021 usnesením č. 245/17/9/1/2021 schválilo OZV  Obecně závaznou vyhlášku města Napajedla č. 4/2021, o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci.

sazba poplatku 0,55 Kč/litr        
četnost svozu nádob objem objem objem objem
týdně/ročně 1100 l 240 l 120 l 110 l
2x týdně/104x ročně 62 920,- nelze nelze nelze
1x týdně/52x ročně 31 460,- 6 864,- 3 432,- 3 146,-
kombinovaný/39x ročně nelze nelze 2 574,- 2 359,-
1x za 2 týdny/26x ročně 15 730,- 3 432,- 1 716,- 1 573,-
1x za 4 týdny/13x ročně nelze nelze    858,-    786,-

Jak jsme hospodařili s odpady v r. 2021

Jak jsme hospodařili s odpady v roce 2021

1. ledna 2021 vstoupila v platnost nová odpadová legislativa, která dosavadní systém nakládání s odpady upravuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie.

Nová legislativa nám ještě v roce 2021 umožnila v rámci překlenovacího období řešit odpadovou problematiku dle dříve platné legislativy. To se dotklo systému úhrad za shromažďování, sběr a další nakládání s komunálním odpadem z domácností, dále systému sběru odpadů ve sběrném dvoře a v neposlední řadě i plateb za uložení odpadů na řízenou skládku. Od 1. ledna 2022 však již v našem městě nakládáme s odpady striktně dle nové legislativy. Změny, které se přímo dotýkají našich občanů v této oblasti, již byly uvedeny v prosincovém čísle NN v roce 2021 s upřesněním v lednovém čísle NN v roce 2022.

A co vlastně odpadové hospodářství města zahrnuje?

V prvé řadě je to svoz komunálního odpadu od rodinných a bytových domů. Dále je to provoz sběrného dvora v ulici Lány a komunitní kompostárny U Pahrbku. Patří zde ale také každodenní vývoz odpadkových košů ve městě, likvidace černých skládek, úklid vánočních stromků, úklid nevhodně uloženého odpadu nedisciplinovanými občany a také čištění, opravy a označování přistavovaných nádob na tříděné složky odpadů. Na těchto aktivitách se podílí všichni občané města.

Aby si každý z nás mohl udělat širší obrázek o tom, jak jsme hospodařili s odpady v roce 2021, uvádíme celkový přehled nakládání s odpady v našem městě.

Příjmy za  tříděné odpady:

EKO – KOM a.s.                                                                1 189 015,50 Kč

TextilEco                                                                                    9 000,00 Kč

ELEKTROWIN a.s.                                                                  35 312,30 Kč

ASEKOL a.s.                                                                               2 572,00 Kč

Příjmy za směsný komunální odpad z domácností:

Úhrady od občanů v rod. domech                                      1 436 623,00 Kč

Úhrady od občanů v bytových domech                             1 691 104,00 Kč

Za zpoplatněné uložení odpadu ve sběr. dvoře                   94 020,00 Kč

Příjmy celkem:                                                                       4 455 074,80 Kč

 

Výdaje celkem:

Nájem kontejnerů na tříděné složky                                                          78 988,80 Kč

Nákup vanových kontejnerů na tříděné složky                                     186 945,00 Kč

Nákup tašek na tříděné odpady                                                                119 656,90 Kč

Likvidace nebezpečných odpadů                                                                86 969,96 Kč

Odvoz tříděných složek                                                                               511 471,18 Kč

Uložení směsi betonu, cihel apod.                                                              90 912,62 Kč

Odvoz kom. odpadu z domácností                                                       1 242 515,40 Kč

 

Uložení kom. odpadu na skládku                                                           1 648 220,20 Kč

Odvoz dřeva k recyklaci                                                                               207 831,42 Kč

Odměna za výběr úhrad pro BD TRÁVNÍKY                                             16 177,22 Kč

Provoz kom. kompostárny                                                                       1 416 165,54 Kč

Provoz sběrného dvora, úklid města                                                     1 560 839,97 Kč

Za odpadové hlášení do systému ISPOP                                                      1 600,00 Kč

Výdaje celkem:                                                                                         7 168 294,21 Kč

Z uvedených údajů tedy vyplývá, že město dotovalo odpadové hospodářství v roce 2021 částkou 2 713 219,41 Kč.

 

Napajedelští občané v roce 2021 vyprodukovali celkem 1454,13 t směsného komunálního odpadu, který byl uložen na řízenou skládku Moravské skládkové společnosti a.s. Otrokovice – Kvítkovice. Za rok 2021 nasbírali zhruba 205 t papíru, 105 t směsného skla, 107,5 t plastu, 0,5 t nápojových kartonů, 83 t odpadního dřeva. Všechny tyto vytříděné složky prošly třídící linkou Technických služeb Otrokovice s.r.o. a byly předány k dalšímu využití (sklo putuje do skláren, papír do papíren, nápojové kartony na výrobu stavebních desek, vhodný plast se po slisování předává k dalšímu využití jako např. k výrobě fleecových oděvů, další odpadní plast je energeticky využitý např. v cementárnách, dřevo ze starého nábytku je využito v nábytkářském průmyslu k výrobě dřevotřískových desek). Mimo výše uvedené odpady odevzdali naši občané v místní sběrně 212,813 t železa, které je dále zpracováváno v hutním průmyslu, a do speciálních kontejnerů společnosti TextilEco 15,083 t nepotřebného šatstva a textilu, který je po vytřídění nabízen ve vybrané síti prodejen secondhand, k charitativní činnosti, a v neposlední řadě v průmyslu k čištění strojů.

K ukládání nebezpečných odpadů, velkoobjemových odpadů, ale i vysloužilých elektrospotřebičů slouží sběrný dvůr v areálu Služeb města Napajedla v ulici Lány.

Odpad ze zeleně je již několik let průběžně zpracováván na naší komunitní kompostárně a vyrobený zelený kompost je pak dále využíván k rekultivacím ploch městské zeleně. V roce 2021 bylo v komunitní kompostárně zpracováno celkem 761 t biologického odpadu ze zeleně a vyrobeno 230 t zeleného kompostu.

Město Napajedla má systém odpadového hospodářství vypracován na poměrně slušné úrovni dostupný všem občanům. Přesto se ale ještě stále objevují jedinci, kteří píli většiny uvědomělých občanů podkopávají svým absolutně nepochopitelným jednáním, jakým je například odkládání odpadů ve volné přírodě, mimo odpadové nádoby, v zeleni města, v silničních příkopech. Takto odložené odpady musí „někdo uklidit“, a to za „něčí peníze“. Je to nejen práce navíc pro pracovníky Služeb města Napajedla, ale hlavně to zaplatíme my všichni, a to právě místním poplatkem za komunální odpad. Paradoxem je, že se ve většině případů jedná o odpady, které mohou občané odložit zdarma ve sběrném dvoře nebo v hnízdech sběrných nádob na tříděné složky.

Zavedením nového místního poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci se poněkud upravily i provozní podmínky ve sběrném dvoře. Od ledna 2022 se již za odkládání odpadů ve sběrném dvoře v ulici Lány neplatí žádný poplatek. Nově ale také platí, že občané nemohou do sběrného dvora ukládat směsný komunální odpad. Ten patří po vytřídění všech složek do sběrných nádob u jednotlivých nemovitostí (popelnice a kontejnery u BD). I nadále platí, že služby ve sběrném dvoře jsou určeny výhradně občanům našeho města, nikoliv podnikatelům či občanům jiných obcí.

Pokud porovnáme množství vytříděných složek odpadů na jednoho občana našeho města za rok 2021 s republikovým průměrem, nejsou naše výsledky tak strašné. Rezervy máme hlavně ale u směsného komunálního odpadu, kdy je republikový průměr 195,6 kg na občana a rok, a u našeho města to dělá 204,5 kg na občana a rok. Snížením objemu směsného komunálního odpadu se budeme muset zabývat důrazněji, jelikož požadavky dané novou legislativou jsou stanoveny nekompromisně pro všechny. V této souvislosti se budeme muset všichni zamyslet nad vznikem vlastní produkce odpadů a hlavně nad jejím předcházením. Odpady produkujeme prakticky denně a každý den máme možnost vytvořit jich méně. Přemýšlejme:

 • Kompostujeme na své vlastní zahradě?
 • Musíme odebírat nepřeberné množství reklamních letáků?
 • Neplýtváme příliš potravinami?
 • Potřebujeme nakupovat zboží zabalené v několika obalech?
 • Musíme pít vodu z PET lahví a ne z kohoutku?
 • Pokud mi něco již neslouží a chci se toho zbavit jako odpadu, neposlouží to ještě někomu jinému?
 • Odhazuji do koše opravdu jen komunální odpad, který mi zbyl po vytřídění?

 

Bylo by krásné, kdybychom v příštím roce mohli konstatovat, že se nám rapidně snížilo množství odpadů uložených na skládce a minimalizovalo se také množství vytříděných složek papíru, plastu, skla, nápojových kartonů… Ale to je v současné době asi stále jenom vize…  

Stále ale platí přímá úměra, že čím více bude směsného komunálního odpadu uloženo na skládku, tím více město zaplatí (a město to jsme my všichni občané) na poplatku za uložení na skládce. Tím se rovněž navýší místní poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovitých věcí.

Jediná cesta pro udržitelný rozvoj je tedy v prvé řadě předcházení vzniku odpadů a ve druhé řadě jejich důsledné třídění a předávání k následné recyklaci.

Vývoz směsného komunálního odpadu v roce 2023

Lichý týden - pondělí - vývoz nádob jednou za 14 dní

Zámoraví, Třída Tomáše Bati, Nádražní, Svatoplukova, Masarykovo náměstí, Palackého (horní část), Zábraní, Na Kapli, Sadová, Komenského, Husova, Pěnné Malina I, II, III

Lichý týden - úterý - vývoz nádob jednou za 14 dní

Dr. Beneše, Chmelnice, Bartošova, Zahradní, Palackého (dolní část), Podzámčí, Kollárova, Pod Zahrádkami, Podluží, Hřbitovní, Pod Kalvárií, Divišova, Husova, Žerotínova, Lány, Zámecká, 2. května, 1. máje, Jiráskova, Příční, K Pahrbku, Výhledy, Nad Zámkem, Moravní, Výhledy

Sudé týdny - úterý - vývoz nádob v intervalu 1 x týdně

Celé město – pouze nádoby s červenými samolepkami
Prusinky – nádoby se žlutými a zelenými samolepkami

Vývoz nádob 1x za měsíc se provádí v liché týdny (3. týden, 7. týden atd.)

Občané si zvolí jednu variantu četnosti a k té obdrží proti platbě barevnou známku:

 • modrá známka - kombinovaný vývoz (jednou týdně v zimním období a jednou za 14 dní v letním období)
 • růžová známka - vývoz jednou týdně
 • žlutá známka - vývoz jednou za 14 dní vždy v sudé týdny
 • zelená známka - vývoz jednou za 4 týdny (týdny vývozu jsou uvedeny na známce)

Majitelé sběrných nádob (popelnic) o objemu 240l musí tuto skutečnost nahlásit při platbě úhrady a obdrží 2 ks známek, kterými si označí svou sběrnou nádobu. Nádoba o objemu 240l označená pouze jednou známkou nebude vyvážena.

Sběrné nádoby musí být vystaveny k odvozu včas (nejlépe večer před dnem vývozu).

V případě vzniklých problémů s vývozem je nutno ihned kontaktovat pracovníka svozové společnosti a vzniklý problém oznámit (Technické služby Otrokovice, s.r.o. - p.Vančík, tel. 739 303 110, p.Vinklárek, tel. 603 194 613).

V případě dalších dotazů či podnětů, týkajících se nakládání s odpady v našem městě se můžete obrátit přímo na Městský úřad Napajedla, odbor správa majetku - životní prostředí (Stanislava Kubíčková, DiS., tel. 577 100 922, kubickova@napajedla.cz) nebo na Služby města Napajedla, p.o., která je správcem sběrného dvora v ulici Lány.

Nádoby na odpad

Nádoby na odpad můžete zakoupit:

Plastové:

FATRAN - podniková prodejna
Podzámčí 758
763 61  Napajedla
tel. 577 944 251, www.fatran.cz

Plastové a kovové:

Technické služby Otrokovice s. r. o.
K. Čapka 1256
765 02  Otrokovice
tel. 577 927 997, www.tsotrokovice.cz

Sběrný dvůr

V současné době se na území města Napajedla nachází jeden moderní sběrný dvůr v ulici Lány čp. 637, kde mohou občané ukládat veškeré druhy odpadů včetně zpětného odběru vyřazených elektrozařízení. Sběrný dvůr neslouží k ukládání odpadů z podnikatelské činnosti. Právnické osoby a fyzické osoby podnikající, nakládání s odpady vznilými z podnikatelské činnosti, řeší samostatnou smlouvou s oprávněnou osobou k nakládání s odpady, kterou se prokazují v případě kontroly subjektu ze strany oprávněných orgánů ( např. Městský úřad Otrokovice, Krajský úřad Zlínského kraje, Česká inspekce životního prostředí).

Sběrný dvůr provozují Služby města Napajedla, příspěvková organizace, které zde mají i své sídlo společnosti.

Na ploše celého města včetně okrajových částí jsou rozmístěna hnízda k ukládání tříděných složek odpadů, a to papír, směsné sklo, plasty a nápojový karton. Tyto složky jsou dále odváženy Technickými službami Otrokovice s.r.o. přes třídící linku k recyklaci a dalšímu využití.

V případě dotazů k provozu sběrného dvora v ulici Lány a komunitní kompostárny v ulici K Pahrbku se můžete obracet přímo na ředitele příspěvkové organizace Ing. Michala Forsta, tel. 606 632 642 nebo jeho zástupce p. Vítězslava Dalajku, tel. 737 230 572.

Provoz sběrného dvora

Komunitní kompostárna

Biologicky rozložitelné složky odpadů z městské zeleně a ze zahrádek občanů jsou sváženy velkoobjemovými kontejnery na komunitní kompostárnu, která je umístěna v ulici K Pahrbku a kterou rovněž provozují Služby města Napajedla, p.o.

Zelený kompost, který je výsledným produktem komunitního kompostování, je využíván při rekultivacích zelených ploch ve městě.

V případě dotazů k provozu sběrného dvora v ulici Lány a komunitní kompostárny v ulici K Pahrbku se můžete obracet přímo na ředitele příspěvkové organizace Ing. Michala Forsta, tel. 606 632 642 nebo jeho zástupce p.Vítězslava Dalajku, tel. 737 230 572.

A jak správně třídit?

papír patří do modrých kontejnerů v hnízdech na území města, nebo do sběrného dvora či výkupny druhotných surovin v ulici Pod Zahrádkami.

ecoznacky-papir

sklo sbíráme směsné a patří do zelených kontejnerů v hnízdech na území města nebo ve sběrném dvoře. Do těchto nádob nepatří keramika a porcelán. Nepatří sem ani autosklo, zrcadla nebo třeba drátované sklo, zlacená a pokovená skla. Vratné zálohované sklo vracejte zpět do obchodu.

ecoznacky-sklo

plast patří do žlutých kontejnerů v hnízdech na území města nebo ve sběrném dvoře. Do těchto nádob patří sešlápnuté PET lahve, nalámaný polystyren, vypláchnuté kelímky od jogurtů, smetany či dalších potravin, obaly od aviváží, šamponů, kondicionerů a pod., sáčky, fólie, tašky, drobné výrobky z plastů, jako jsou např. dětské hračky. V žádném případě se zde nesmí ukládat obaly se zbytky potravin, či znečištěné nebezpečnými látkami a chemikáliemi, dále novodurové trubky a podlahové krytiny.

ecoznacky-plast

nápojový karton se ukládá do žlutých kontejnerů určených na plast (tento odpad jde dále přes třídící linku svozové společnosti a k další recyklaci).patří zde krabice od mléka, džusů, vína apod., které nesmí obsahovat zbytky nápojů a před vhozením do kontejnerů musí být stlačeny.

ecoznacky-napojove-kartony

kovový odpad je možné uložit do kontejneru ve sběrném dvoře nebo do sběrny v ulici Pod Zahrádkami

nepoužitelná léčiva se odkládají pouze v lékárnách v ulici Sadová a v lékárně Pod zámkem

nebezpečné odpady (jako například zbytky barev, ředidel, kyselin apod.) se ukládají pouze ve sběrném dvoře

staré pneumatiky a duše se ukládají pouze ve sběrném dvoře

staré šatstvo, boty a další textil se ukládá do speciálních kontejnerů společnosti TextilEco.

vyřazená elektrozařízení se ukládají do EKODOMKU ve sběrném dvoře (zde patří např. televizory, ledničky, pračky, mikrovlnné trouby, počítače a monitory apod.), drobná elektrozařízení (jako např. fény, mobilní telefony, rychlovarné konvice, toustovače apod.) se mohou ukládat jak do sběrného dvora, tak i do červených označených kontejnerů, které jsou v ulici Jiráskova, Na Kapli a Lány.

olej je možno uložit pouze ve sběrném dvoře

vyřazené autobaterie se odkládají pouze ve sběrném dvoře

velkoobjemový odpad (zde je myšlen např. starý nábytek, koberce, podlahoviny apod.) se odkládají pouze ve sběrném dvoře.

stavební suť z drobných úprav domácností se odkládá ve sběrném dvoře. Pokud se jedná o větší množství stavební suti z oprav domů, majitel je povinen likvidovat suť na vlastní náklad a v souladu s platnou legislativou.

biologicky rozložitelné odpady vzniklé z údržby zahrádek se odkládají do velkoobjemových kontejnerů rozmístěných na stanovištích na celé ploše města. Ukládají se zvlášť větve z ořezu stromů a zvlášť tráva, listí, zbytky zeleniny ze zahrad apod., kdy jsou jednotlivé kontejnery označeny druhem biologického odpadu. zde je nutno upozornit občany, aby neukládali např. trávu v plastových pytlích. Tento odpad je dále zpracován na komunitní kompostárně města.

Rychlé odkazy

Počasí

dnes, čtvrtek 9. 2. 2023
zataženo 2 °C -3 °C
pátek 10. 2. mírné sněžení 0/-2 °C
sobota 11. 2. mírné sněžení 1/-3 °C
neděle 12. 2. polojasno 2/-5 °C