Město Napajedla

Dotace

Informace o čerpání

 

Národní plán obnovy, komponenta 2.2.2

obrázek

NÁRODNÍ PLÁN OBNOVY, KOMPONENTA 2.2.2.

Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen „poskytovatel dotace“) jako správní orgán příslušný podle § 7 odst. 1 písm. t) zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), rozhodlo o poskytnutí dotace:

Program                                         Národní plán obnovy, komponenta 2.2.2
Předmět podpory                       Realizace projektů ke zvýšení energetické účinnosti
                                                          systémů veřejného osvětlení
Číslo výzvy MPO                         NPO 1/2022
Číslo dotace                                  2182000576
Název akce/projektu                  Rekonstrukce VO města Napajedla - 1. etapa
Název příjemce dotace              Město Napajedla
Sídlo příjemce dotace                Masarykovo náměstí 89, 76361 Napajedla

Dotace je poskytnuta na rekonstrukci a inovace soustav veřejného osvětlení měst a obcí za účelem dosažení úspory elektrické energie v souladu s rozsahem definovaným výzvou Národního plánu obnovy, komponenta 2.2.2 Rekonstrukce veřejného osvětlení NPO č. 1/2022 a Podmínkami čerpání investiční dotace.

Výše přiznané dotace:                              2 295 750,00 Kč

Termín zahájení akce:                               10/2023
Termín dokončení akce:                           11/2023

Dotace ve výši 100% již byla připsána na účet Města Napajedla v 11/2023.

 

 

Jednotka sboru doborovolných hasičů
Díky přidělení kombinované dotace z rozpočtu Zlínského kraje na projekt „Záchranná čtyřkolka pro JSDHM Napajedla a doplnění výbavy“ ve výši 333.000,- Kč byla technika napajedelských hasičů v roce 2022 rozšířena o terénní záchrannou čtyřkolku s příslušenstvím a výbava doplněna o 12 párů zásahových rukavic, 1 pár zásahové obuvi a 1 zásahový oblek.

Jednotka sboru doborovolných hasičů

Díky dotaci Zlínského kraje na projekt „Obnova spojových prostředků JSDHM Napajedla“ ve výši 60.000,- Kč byla výbava napajedelských hasičů v roce 2021 doplněna o 6 ks nových analogovo digitálních přenosných radiostanic s příslušenstvím, které nahradily vysloužilé a již z větší části nefunkční analogové radiostanice.

EUMŽP

Areál 2. ZŠ - Využití srážkových vod pro veřejnou zeleň
Město Napajedla získalo dotaci z Operačního programu životního prostředí na projekt: „Areál 2. ZŠ - Využití srážkových vod pro veřejnou zeleň“ (projekt č. CZ.05.1.24/0.0/0.0/19_119/001451). 
V rámci projektu dojde k dodávce a montáži dvou akumulačních nádrží o celkovém objemu 156 m3. Zadržená srážková voda bude do nádrže sváděna z části střech objektu školy a z plochy nádvoří. Voda bude využívána pro zálivku veřejné zeleně města. Celkové náklady projektu činí 3 687 300 Kč vč. DPH, z toho samotná dotace činí 3 279 802 Kč, což je 85% z celkových způsobilých výdajů projektu.
Areál 2. ZŠ - Využití srážkových vod pro veřejnou zeleň

EU

II. ZŠ Napajedla – Modernizace odborných učeben na 2.ZŠ Napajedla

Město Napajedla získalo dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) z 2.výzvy MAS SCHP-IROP-Zázemí pro vzdělávání I. (č. projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0007586).
2. ZŠ Napajedla – Modernizace odborných učeben na 2.ZŠ Napajedla

Modernizace odborných učeben a vestavba výtahu na 1.ZŠ Napajedla
Město Napajedla, IČ: 00284220 je realizátorem projektu „Modernizace odborných učeben a vestavba výtahu na 1.ZŠ Napajedla“, registrační číslo: CZ.06.2.67./0.0/0.0/16_063/0003853 v rámci 47. Výzvy IROP – Infrastruktura základních škol, číslo výzvy 06_16_063.

Předání staveniště pro realizaci dodávky výtahu proběhlo dne 18.11.2020, následné stavební práce budou dokončeny k datu 22.1.2021. Na základě výběrového řízení na dodávku výtahu byla uzavřena Smlouva o dílo se společností VÝTAHY VYMYSLICKÝ spol. s r.o.

Předání staveniště pro realizaci konektivity proběhlo dne 30.12.2020, následné práce budou také ukončeny k datu 22.1.2021. Na základě výběrového řízení na dodávku konektivity byla uzavřena Smlouva o dílo se společností PSWNET s.r.o.

Předání staveniště pro realizaci modernizace učeben, učebny č.21 matematiky a robotiky a učebny č. 28 Jazykovo-počítačové, proběhlo dne 6.1.2021, následné práce budou opět ukončeny k datu 22.1.2021. Na základě výběrového řízení na dodávku IT a dodávku vybavení včetně souvisejících stavebních prací byla uzavřena Smlouva o dílo a Kupní smlouva se společností KDZ, spol. s r.o.

Stručný popis projektu:
Předloženým projektem budou kompletně modernizovány dvě odborné učebny č. 21 a č. 28 včetně souvisejících drobných stavebních prací, konektivity v celém objektu školy a také bude vybudován výtah.

Cíle projektu a výsledky:
Cílem projektu je modernizace a pořízení vybavení do 2 odborných učeben za účelem zvýšení kvality vzdělávání ( a vzdělanosti) ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích: komunikace v cizích jazycích, digitální technologie, přírodní vědy.

Součástí projektu je také vybudování prvků bezbariérovosti školy (pořízení výtahu) a dále zajištění vnitřní konektivity školy a připojení internetu. Součástí projektu jsou také drobné sadové úpravy a doplnění mobiliáře školy.

Výsledkem projektu by měl být posun v následujících oblastech:

 • zvýšení jazykových kompetencí a kompetencí digitálních a přírodovědných;
 • vytvoření podmínek pro zvýšení zájmu žáků o dotčené předměty nahrazením zastaralého vybavení odborných učeben školy;
 • dostatečná kapacita školy pro kvalitní výuku;
 • modernizace učeben a jejich využití pro výuku žáků v rámci mimoškolní činnosti, která povede ke zvyšování své kompetence v daných oborech a předmětech;
 • podpora spolupráce mezi školami;
 • adekvátní materiální zázemí školy vůči potřebám individuální integrace dětí se speciálními vzdělávacími potřebami/žáků ohrožených sociálním vyloučením, umožněním realizace jejich výuky, prosté docházky do školy;
 • bezpečnější a efektivnější konektivita školy;
 • bezbariérová škola;
 • celkově lepší výsledky systému vzdělávání;
 • kvalitní infrastruktura pro výuku klíčových kompetencí využitelných v praxi.

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU.
Modernizace odborných učeben a vestavba výtahu na 1.ZŠ Napajedla

Jednotka sboru doborovolných hasičů
Napajedelští hasiči převzali 1. září 2020 od zástupců společnosti WISS CZECH, s.r.o., novou cisternovou automobilovou stříkačku CAS 20 Scania.

Nákup nové cisterny za bezmála 7.250.000,- Kč zajistilo město Napajedla za finanční podpory těchto subjektů:

 • Ministerstvo vnitra-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky z Fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů: 2.500.000,- Kč
 • Zlínský kraj: 500.000,- Kč
 • Nadace Agrofert z Hasičského fondu: 200.000,- Kč

Město Napajedla a jeho Jednotka sboru dobrovolných hasičů všem za finanční podporu srdečně děkují.
Dotace na novou hasičskou cisternu

Jednotka sboru dobrovolných hasičů
Díky dotaci Zlínského kraje na projekt „Dovybavení JSDHM Napajedla 2020“ ve výši 73.000,- Kč byla výbava napajedelských hasičů doplněna o dva izolační dýchací přístroje, dvě náhradní tlakové láhve a analogovou vozidlovou radiostanici.

Jednotka sboru dobrovolných hasičů
Napajedelští hasiči si díky Nadaci Agrofert pořídili vybavení pro záchranné práce na vodě. 
Díky peněžnímu daru z Hasičského fondu Nadace Agrofert ve výši téměř 70.000,- Kč si členové Jednotky sboru dobrovolných hasičů města Napajedla rozšířili vybavení motorového člunu o prostředky pro záchranné práce na vodě. Z daru Nadace Agrofert byly pořízeny obleky RESCUE s kompletním příslušenstvím, plovací vesty X-Treme a ochranné helmy Elements. Tyto doposud chybějící prostředky znásobí využití motorového člunu, který mají napajedelští hasiči ve své výbavě, při záchranných pracích na vodě. Vždyť celým městem Napajedla v délce cca 5 km protéká jedna z největších českých řek, řeka Morava. 
Díky Nadaci Agrofert se zvýší akceschopnost napajedelských hasičů při pomoci občanům a návštěvníkům města Napajedla.

JSDHM

Stavební úpravy bytového domu č.p. 737 na sociální bydlení

Modernizace přírodovědných učeben ZŠ Napajedla
Město Napajedla získalo dotaci z Regionálního operačního programu Střední Morava na projekt Modernizace přírodovědných učeben ZŠ Napajedla. V rámci projektu dojde k pořízení a instalaci nového vybavení do tří učeben (učitelské a žákovské pracoviště). V rámci modernizace učebny v 1. ZŠ Napajedla bude také upravena přípravna vedle učebny fyziky a chemie. Ve 2. ZŠ Napajedla budou modernizovány dvě učebny, zvlášť fyzika a zvlášť chemie. Předpokládaná výška dotace činí 2 757 566,40 Kč, což činí 85% celkových nákladů na modernizaci.

Jednotka sboru dobrovolných hasičů
Město Napajedla a jeho Jednotka sboru dobrovolných hasičů děkují Zlínskému kraji za přidělení dotace na projekt „Dovybavení JSDHM Napajedla“ v roce 2019 ve výši 104.000,- Kč. V rámci podpořeného projektu byla výbava JSDHM Napajedla doplněna o termokameru pro hasiče, přetlakový ventilátor, 2 kombinované proudnice a 6 párů ochranných rukavic pro hasiče.

Zlínský kraj

Jednotka sboru dobrovolných hasičů
Město Napajedla a jeho Jednotka sboru dobrovolných hasičů děkují Zlínskému kraji za přidělení neinvestiční účelové dotace na činnost jednotky v roce 2015 ve výši 12.000,- Kč. Dotace byla použita na nákup zásahové obuvi.

Nový klášter - muzeum - III. etapa

PROJEKT KONSOLIDACE IT A NOVÉ SLUŽBY IT
Město Napajedla v listopadu  2015 ukončilo realizaci projektu v rámci Integrovaného operačního programu, oblast podpory: 6.2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě svůj projekt v rámci Výzvy č.22 , reg. č. CZ.1.06/2.1.00/22.09610 s názvem „Konsolidace IT a nové služby IT města Napajedla“

Nový informační systém - efektivní a transparentní Městský úřad Napajedla
Projekt je zaměřen na modernizaci informačního systému ve městě Napajedla. Hlavním cílem je zvýšení efektivity a transparentnosti Městského úřadu Napajedla prostřednictvím zavádění moderních ICT řešení s využitím jejich specifických vlastností.

Realizací projektu byl vytvořen nový informační systém se třemi novými funkcionalitami, které přispívají ke zvýšení elektronizace veřejné správy s ambicí zkvalitnit služby cílovým skupinám a snížit administrativní náročnost veřejných služeb.

Projekt Nový informační systém - efektivní a transparentní Městský úřad Napajedla je spolufinancován Evropskou unií.

Nový informační systém - efektivní a transparentní MěÚ Napajedla-logoJednotka sboru dobrovolných hasičů
Město Napajedla a jeho Jednotka sboru dobrovolných hasičů děkují Zlínskému kraji za přidělení neinvestiční účelové dotace na činnost jednotky v roce 2014 ve výši 15.200,- Kč. Dotace byly použita na nákup vícevrstvých zásahových obleků.

UKONČENÍ REALIZACE AKCE

NAŠE NAPAJEDLA – MĚSTO PRO ŽIVOT, REVITALIZACE VEŘEJNÝCH PLOCH A KOMUNIKACÍ V MPZ - 2. ETAPA“

NAŠE NAPAJEDLA - MĚSTO PRO ŽIVOT, REVITALIZACE VEŘEJNÝCH PLOCH A KOMUNIKACÍ V MPZ - 3. etapa

Jednotka sboru dobrovolných hasičů
Město Napajedla a jeho Jednotka sboru dobrovolných hasičů děkují Zlínskému kraji za přidělení neinvestičních účelových dotací na činnost jednotky v roce 2013 ve výši 14.000,- Kč a 75.000,- Kč. Dotace byly použity na nákup jednofázové elektrocentrály, ruční radiostanice, přívěsného vozíku, vzduchového dýchacího přístroje, tlakových lahví a svítilen na přilby.

Stavební úpravy střechy objektu radnice – 2.etapa
Město Napajedla za podpory Zlínského kraje v průběhu měsíce července 2012 zrealizovalo a ukončilo akci s názvem Stavební úpravy střechy objektu radnice – 2.etapa. Jednalo se o dokončení úprav na zbývající části střechy radnice, která nebyly předmětem již zrealizované 1. etapy v roce 2011, která byla taktéž finančně podpořena Zlínskékým krajem.
Důvodem úprav střechy bylo časté zatékání, v zimních měsících zasněžování půdního prostoru radnice, které díky přeložení stávající střešní krytiny typu Holand, která místy nedoléhá či úplně chyběla a instalací kontaktní fólie zabránila prostupu deště a sněhu, což již prokázala realizace 1.etapy.

Jednotka sboru dobrovolných hasičů
Město Napajedla a jeho Jednotka sboru dobrovolných hasičů děkují Zlínskému kraji za přidělení investiční účelové dotace ve výši 325.000,- Kč na nákup nového zásahového dopravního automobilu Fiat Ducato a neinvestiční účelové dotace na činnost jednotky v roce 2012 ve výši 10.000 Kč, která byla použita na nákup nových zásahových rukavic Holík MEADOW.

Mobilní aplikace

V Obraze
GooglePlay
AppStore

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Aktuální počasí

dnes, sobota 18. 5. 2024
slabý déšť 20 °C 11 °C
neděle 19. 5. slabý déšť 20/11 °C
pondělí 20. 5. slabý déšť 24/11 °C
úterý 21. 5. slabý déšť 25/15 °C