Město Napajedla

Platné právní předpisy města

Obecně závazné vyhlášky

 

2023

Nové obecně závazné vyhlášky města Napajedla o místních poplatcích:

Dne 29. listopadu 2023 na svém jednání vydalo Zastupitelstvo města Napajedla čtyři nové obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích a současně jimi zrušilo čtyři stávající obecně závazné vyhlášky. Ve všech čtyřech nových obecně závazných vyhláškách došlo k úpravám ustanovení týkajících se procesního řízení a definování některých nových pojmů, jak bylo nově upraveno v přijatém zákoně č. 252/2023 Sb., kterým se novelizoval původní zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v platném znění. Mimo tyto procesní úpravy zastupitelstvo do nových obecně závazných vyhlášek promítlo i věcné změny s dopadem na výši poplatkové povinnosti pro občany i návštěvníky města.

 

Nová Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích ze psů ze dne 29.11.2023 sjednocuje poplatek ze psů pro všechny držitele psů na území města (jeho katastru) na jednotnou sazbu poplatku. Za jednoho psa je nově sazba poplatku 200,- Kč a za druhého a dalšího psa téhož držitele psa je sazba poplatku 300,- Kč. Sazba poplatku je tedy stejná pro držitele, který psa chová jak v rodinném domě, tak i v bytovém domě, nebo je držitel osoba starší 65 let. Splatnost poplatku zůstává stejná jako v minulých letech, tj. do 30. dubna aktuálního roku. Rozsah osvobození se nezměnil.

 

V nové Obecně závazné vyhlášce za užívání veřejného prostranství ze dne 29.11.2023 byly přijaty změny ve výši sazby poplatku, schváleny byly následně.

1.  Sazba poplatku činí za každý i započatý m² a každý i započatý den:

 • za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování služeb 10 Kč,
 • za umístění zařízení sloužících pro poskytování služeb 10 Kč,
 • za umístění dočasných staveb sloužících pro poskytování prodeje 10 Kč,
 • za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje 10 Kč,
 • za provádění výkopových prací 10 Kč,
 • za umístění stavebních zařízení 10 Kč,
 • za umístění reklamních zařízení 10 Kč,
 • za umístění zařízení lunaparků a jiných obdobných atrakcí 100 Kč,
 • za umístění zařízení cirkusů 10 Kč,
 • za umístění skládek 10 Kč,
 • za užívání veřejného prostranství pro kulturní akce 5 Kč,
 • za užívání veřejného prostranství pro sportovní akce 5 Kč,
 • za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce 5 Kč,
 • za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl 5 Kč.

2. Dva poplatky jsou stanoveny paušální částkou:

 • za umístění reklamních zařízení ve výši 1 000 Kč za rok,
 • za vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobní automobily ve výši 30 000 Kč za rok.

Poplatek je splatný nejpozději v den ukončení užívání veřejného prostranství při užívání po dobu kratší 5 dnů a do 5 dnů od ukončení při užívání veřejného prostranství po dobu delší jak 5 dnů. Poplatek stanovený roční paušální částkou je splatný do 30 dnů od počátku každého poplatkového období.

Důležitou přijatou změnou je rozšíření veřejného prostranství na celou plochu ulic Komenského a Sadová, nově je plocha rozšířena i na prostor na sever od radnice (parkoviště a přilehlé zelené plochy) a prostor kolem schodiště ke kostelu včetně zatravněných ploch. Další veřejná prostranství tvoří již ve stávající vyhlášce určené plochy - ulice Palackého, Masarykovo náměstí, Svatoplukova ulice, Na Kapli a Podzámčí. Přesné vymezení veřejného prostranství je uvedeno v příloze č. 1 a 2 této obecně závazné vyhlášky.

 

V nové Obecně závazné vyhlášce o místním poplatku z pobytu ze dne 29.11.2023 je provedena také změna sazby poplatku a to ze 4,- Kč na 10,- Kč za 1 osobu a 1 den pobytu. Poplatníkem poplatku je osoba, která ve městě není přihlášena a která má ve městě úplatný pobyt nejvýše 60 po sobě jdoucích kalendářních dnů u jednotlivého poskytovatele pobytu. Plátce poplatku je poskytovatel úplatného pobytu. Ten poplatek vybere od poplatníka (ubytovaného) a odvede jej do 30 dnů následujícího čtvrtletí správci poplatku.

 

V Obecně závazné vyhlášce o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci ze dne 29.11.2023 dochází ke změně sazby poplatku z částky 0,55 Kč za litr objemu odpadní nádoby na komunální odpad na částku 0,60 Kč. Tato změna sazby poplatku má za následek navýšení poplatkové povinnosti za odkládání komunálního odpadu za celý rok. Přehled výše celkových ročních poplatků dle objemu odpadové nádoby a četnosti svozu zobrazuje následující tabulka:

výše místního poplatku za komunální odpad pro rok 2024

 

sazba poplatku 0,60 Kč / litr 

četnost svozu nádob

objem

objem

objem

objem

týdně/měsíčně/ročně

1100 l

240 l

120 l

110 l

 

2x týdně/104x ročně

68 640,-

nejde

nejde

nejde

1x týdně/52x ročně

34 320,-

7 488,-

3 744,-

3 432,-

kombinovaný/39x ročně

nejde

nejde

2 808,-

2 574,-

1x za 14 dní/26x ročně

17 160,-

3 744,-

1 872,-

1 716,-

1x za 4 týdny/13x ročně

nejde

nejde

936,-

858,-

Na výběru poplatku a organizaci svozu se nic nemění. Tento místní poplatek je splatný do 30. dubna aktuálního roku. Po jeho úhradě plátce poplatku obdrží vylepovací známku, kterou umístí na svou odpadní nádobu na komunální odpad. Tu mu svozová společnost bude vyprazdňovat v daných termínech a v četnosti jakou si plátce úhradou místního poplatku na rok předplatil.

 

U všech místních poplatků vzniklých na základě výše uvedených obecně závazných vyhlášek je nutno podat správci místního poplatku (městský úřad, odbor finanční) ohlašovací povinnost, popř. změnovou ohlašovací povinnost, ve které uvede plátce nebo poplatník údaje potřebné pro správné vyměření místního poplatku v daném roce. Vzory těchto ohlašovacích povinností jsou uvedeny na webových stránkách města v části úřad – formuláře ke stažení – finanční odbor. Občané, kteří ohlašovací povinnost podali již v minulých letech (na psa, na svoz komunálního odpadu) a nedošlo u nich pro rok 2024 ke změně, novou ohlašovací povinnost nepodávají, bude využita ta stávající.

 

 

2022

2021

2018

 • OZV 2/2018 - kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 7/2002 Řád veřejného pohřebiště
 • OZV 3/2018 - o regulaci provozování hazardních her

2016

 • OZV 1/2016 - o užívání plakátovacích ploch v majetku města
 • OZV 2/2016 - kterou se vydává požární řád města

2012

 • OZV 1/2012 - kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 4/2011 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterijní terminál a herní místo lokálního herního systému

2009

 • OZV 2/2009 - o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí

2007

 • OZV 1/2007 - kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 4/1997 o vytvoření a použití účelového fondu obce v rámci Programu poskytování státních půjček na opravy bytového fondu

2005

 • OZV 1/2005 - kterou se ruší OZV č. 2/1994 o vytvoření a použití účelových prostředků "Fond pro rozvoj bydlení a vzhledu města" na území města Napajedel
 • OZV 4/2005 - kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Napajedla a části společného školského obvodu základních škol zřízených městem Napajedla 

2004

 • OZV 3/2004 - kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 2/1998 Tržní řád, včetně obecně závazné vyhlášky č. 1/2003, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 2/1998 Tržní řád  
 • OZV 5/2004 - kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 1/2004, o příspěvku na částečnou úhradu neinvestičních nákladů mateřské školy

2002

 • OZV 4/2002 - kterou se ruší některé obecně závazné vyhlášky města Napajedla 

 

 

Nařízení města

Mobilní aplikace

V Obraze
GooglePlay
AppStore

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Aktuální počasí

dnes, sobota 22. 6. 2024
oblačno 23 °C 15 °C
neděle 23. 6. slabý déšť 21/14 °C
pondělí 24. 6. slabý déšť 19/15 °C
úterý 25. 6. déšť 22/16 °C