Město Napajedla

Zastupitelstvo


Zastupitelstvo města (§ 84, 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích) 

(1) Zastupitelstvo obce rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti obce (§ 35 odst. 1) 

(2) Zastupitelstvu obce je vyhrazeno

a) schvalovat program rozvoje obce,
b) schvalovat rozpočet obce, závěrečný účet obce a účetní závěrku obce sestavenou k rozvahovému dni,
c) zřizovat trvalé a dočasné peněžní fondy obce,
d) zřizovat a rušit příspěvkové organizace a organizační složky obce, schvalovat jejich zřizovací listiny,
e) rozhodovat o založení nebo rušení právnických osob, schvalovat jejich zakladatelské listiny, společenské smlouvy, zakládací smlouvy a stanovy a rozhodovat o účasti v již založených právnických osobách, 29)
f) delegovat zástupce obce, s výjimkou § 102 odst. 2 písm. c), na valnou hromadu obchodních společností, v nichž má obec majetkovou účast,
g) navrhovat zástupce obce do ostatních orgánů obchodních společností, v nichž má obec majetkovou účast, a navrhovat jejich odvolání; to neplatí, rozhoduje-li rada obce ve věcech jediného společníka obchodní společnosti podle § 102 odst. 2 písm. c),
h) vydávat obecně závazné vyhlášky obce,
i) rozhodovat o vyhlášení místního referenda,
j) navrhovat změny katastrálních území uvnitř obce, schvalovat dohody o změně hranic obce a o slučování obcí,
k) určovat funkce, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni,
l) zřizovat a rušit výbory, volit jejich předsedy a další členy a odvolávat je z funkce,
m) volit z řad členů zastupitelstva obce starostu, místostarosty a další členy rady obce (radní) a odvolávat je z funkce, stanovit počet členů rady obce,
n) stanovit výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce,
o) stanovit paušální částku náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce podle § 71 odst. 3, rozhodovat o mimořádných odměnách podle § 76, o plněních pro členy zastupitelstva obce podle § 80 a o poskytnutí náhrady za nevyčerpanou dovolenou uvolněným členům zastupitelstva obce podle § 81a odst. 6,
p) vyslovovat souhlas se vznikem pracovněprávního vztahu mezi obcí a členem zastupitelstva obce,
q) zřizovat a zrušovat obecní policii,
r) rozhodovat o spolupráci obce s jinými obcemi a o formě této spolupráce,
s) rozhodovat o zřízení a názvech částí obce, o názvech ulic a dalších veřejných prostranství,
t) udělovat a odnímat čestné občanství obce a ceny obce,
u) stanovit pravidla pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva obce,
v) rozhodovat o peněžitých plněních poskytovaných fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva obce, za výkon funkce členů výborů, komisí a zvláštních orgánů obce,
x) rozhodovat o zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení a zrušení veřejného neziskového ústavního zdravotnického zařízení, navrhovat zástupce do jeho dozorčí rady a rozhodovat o převodu vlastnického práva k majetku, s nímž hospodaří veřejné neziskové ústavní zdravotnické zařízení nebo o jeho pronájmu v případech, kdy to stanoví zvláštní právní předpis 29a),
y) plnit úkoly stanovené zvláštním právním předpisem.

(3) Není-li zřízena rada obce, vydává nařízení obce zastupitelstvo obce.

(4) Zastupitelstvo obce si může vyhradit další pravomoc v samostatné působnosti obce mimo pravomoce vyhrazené radě obce podle § 102 odst. 2.

(5) Zastupitelstvo obce rozhoduje o zrušení usnesení rady obce, jsou-li mu předložena k rozhodnutí podle § 105 odst. 1.

Zastupitelstvu obce je dále vyhrazeno rozhodování o těchto právních jednáních:

a) nabytí a převod hmotných nemovitých věcí včetně vydání nemovitostí podle zvláštních zákonů, s výjimkou inženýrských sítí a pozemních komunikací, převod bytů a nebytových prostorů z majetku obce,
b) poskytování věcných darů v hodnotě nad  20 000 Kč a peněžitých darů ve výši nad 20 000 Kč fyzické nebo právnické osobě v jednom kalendářním roce,
c) poskytování dotací a návratných finančních výpomocí nad 50 000 Kč v jednotlivém případě fyzickým nebo právnickým osobám a uzavření veřejnoprávních smluv o jejich poskytnutí,
d) uzavření smlouvy o společnosti 44) a poskytování majetkových hodnot podle smlouvy o společnosti 44), jejíž je obec společníkem,
e) peněžité i nepeněžité vklady do právnických osob,
f) vzdání se práva a prominutí dluhu vyšší než 20 000 Kč,
g) zastavení movitých věcí nebo práv v hodnotě vyšší než 20 000 Kč,
h) dohody o splátkách s lhůtou splatnosti delší než 18 měsíců,
i) postoupení pohledávky vyšší než 20 000 Kč,
j) uzavření smlouvy o přijetí a poskytnutí úvěru nebo zápůjčky, o převzetí dluhu, o převzetí ručitelského závazku, o přistoupení k závazku a smlouvy o společnosti 44),
k) zastavení nemovitých věcí,
l) vydání komunálních dluhopisů,
m) nabytí a převod práva stavby a smluvní zřízení práva stavby k pozemku ve vlastnictví obce,
n) zpeněžení hmotné nemovité věci ve vlastnictví obce nebo práva stavby ve veřejné dražbě a nabytí hmotné nemovité věci nebo práva stavby obcí v dražbě, ve veřejné soutěži o nejvhodnější nabídku nebo jiným obdobným způsobem; tuto pravomoc může zastupitelstvo obce zcela nebo zčásti svěřit radě obce nebo starostovi.

Adresa

Masarykovo náměstí 89
763 61, Napajedla
Hlavní, Návštěvní, Korespondenční

Osoby

Cívela František

Politická příslušnost: KDU-ČSL
Zastupitel

Čabla Tomáš

Politická příslušnost: Občané Napajedel s podporou Pirátů
Zastupitel

Čižmař Jiří

Politická příslušnost: NAPAJEDELSKÉ FÓRUM-ANO 2011
Zastupitel

Fryšták Lukáš, Ing.

Politická příslušnost: NAPAJEDELSKÉ FÓRUM-ANO 2011
Zastupitel

Hlačíková Karla, MVDr.

Politická příslušnost: NAPAJEDELSKÉ FÓRUM-ANO 2011
Zastupitelka

Hladil Michal, Ing. arch.

Politická příslušnost: ODS
Zastupitel

Hlochová Marie

Politická příslušnost: KSČM
Zastupitelka

Kalmárová Denisa, Mgr.

Politická příslušnost: Pro Napajedla
Zastupitelka

Malota Radim, Ing.

Politická příslušnost: NAPAJEDELSKÉ FÓRUM-ANO 2011
Zastupitel

Michalčík Václav

Politická příslušnost: NAPAJEDELSKÉ FÓRUM-ANO 2011
Zastupitel

Ohnoutek Zbyněk

Politická příslušnost: Mladí za Napajedla
Zastupitel

Otradovcová Ivana, Mgr.

Politická příslušnost: ODS
Zastupitelka

Podlas Robert, Mgr.

Politická příslušnost: NAPAJEDELSKÉ FÓRUM-ANO 2011
Starosta
Telefon: 577 100 912
E-mail: podlas@napajedla.cz

Polák Jindřich, Mgr.

Politická příslušnost: KDU-ČSL
Zastupitel

Ratiborský Pavel, Ing.

Politická příslušnost: Mladí za Napajedla
Zastupitel

Skála Vilém, JUDr.

Politická příslušnost: ODS
Zastupitel

Šiška Marek, DiS.

Politická příslušnost: NAPAJEDELSKÉ FÓRUM-ANO 2011
Zastupitel

Štěpaník Michal

Politická příslušnost: Občané Napajedel s podporou Pirátů
Zastupitel

Šulcová Petra

Politická příslušnost: NAPAJEDELSKÉ FÓRUM-ANO 2011
Zastupitelka

Tilšer Zbyněk

Politická příslušnost: Mladí za Napajedla
Zastupitel

Zábojníková Gabriela, Ing.

Politická příslušnost: Mladí za Napajedla
Zastupitelka

Mobilní aplikace

V Obraze
GooglePlay
AppStore

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Aktuální počasí

dnes, středa 29. 5. 2024
zataženo 15 °C 11 °C
čtvrtek 30. 5. slabý déšť 22/13 °C
pátek 31. 5. slabý déšť 23/12 °C
sobota 1. 6. oblačno 21/12 °C