Město Napajedla

Ekologická stopa města

VÝSLEDKY INDIKÁTORU EKOLOGICKÁ STOPA MĚSTA NAPAJEDLA

Napajedla jsou jedním z 20 pilotních měst a obcí ČR, která si stanovila svou ekologickou stopu podle aktualizované metodiky iniciativy TIMUR.

Ekologická stopa Napajedel dosáhla v roce 2010 hodnoty 5,13 gha na obyvatele. Jedná se o stranu poptávky po zdrojích, zatímco strana nabídky, biokapacita města, dosahovala hodnoty 0,92 gha na obyvatele. Ekologická stopa byla tak zhruba pět a půl krát vyšší než biokapacita města.

Města se mohou srovnávat navzájem, ale vzhledem k rozdílným podmínkám je nutná brát toto srovnání s rezervou. Srovnání je možné nalézt na stránkách www.ekostopa.cz/mesto. Dále je možné provést orientační porovnání s ekologickou stopou průměrného obyvatele České republiky, která podle údajů Global Footprint Network činila v roce 2010 (data z toku 2007) 5,7 gha/obyvatele. Důležitým ukazatelem je také biologická kapacita, dostupná na jednoho Čecha, která v témže roce činila 2,7 gha. Nicméně v celosvětovém měřítku dosahovala pouze 1,8 gha/obyvatele. Toto číslo lze považovat za globální míru udržitelnosti. K této metě by měla směřovat i Česká republika, respektive její města a obce.

Z hlediska poměru ekologická stopa / biokapacita se Napajedla řadí na přední příčky v porovnání s jinými městy ČR (Praha má poměr ES / biokoapacita 33, Kladno 26 a Uherské Hradiště 15). Jiného obrázku dosáhneme, pokud hodnotu ekologické stopy porovnáme s jinými městy. Hodnota 5,13 gha/obyvatele řadí Napajedla mezi města s nižší ekologickou stopou na obyvatele. Podobně pozitivního výsledku je dosaženo u biokapacity, která je ze všech měst, co si výpočet stanovily, šestá nejvyšší hodnota.

Jak dosáhnout příznivějšího vývoje ekologické stopy a biokapacity do budoucna?

Muselo by jít o kombinaci různých opatření, kterou odpovědným politiků a dalším lidem, kteří se na rozvoji měst podílí (např. majitele firem) nabízí modelace na stránkách www.ekostopa.cz/mesto. Největší díl na ekologické stopě města Napajedel má spotřeba a výstavba (40,1 %) a spotřeba energie (27,1 %). Účinným způsobem je proto například snížení nové výstavy na orné půdě či trvalých travních porostech. Významný dopad by také mělo snížení spotřeby energií na území města, zvýšení energetické efektivity, či využívání alternativních zdrojů. Ekologickou stopu dále napomáhá snižovat separace odpadů (skla, plastů, papíru či bioodpadu) či používání šetrných způsobů dopravy (chůze, kolo, veřejná doprava).

Samotná hodnota ekologické stopy Napajedel není tak důležitá, jako vývoj tohoto indikátoru do budoucna. Podaří se cílenými opatřeními například v oblasti energetických úspor či rozvoje veřejné dopravy snížit celkový dopad města? Podaří se zachovat současnou míru biologické kapacity ve městě, nedojde k jejímu snížení například díky změně územního plánu ve prospěch neproduktivních ploch? Ekologická stopa města se v kontextu ostatních ukazatelů kvality života stala důležitým měřítkem vývoje města.

Do budoucna bude důležité vysokou ekologickou kapacitu regionu udržet a pokusit se realizovat opatření na snížení ekologické stopy.


Deklarace ekologické stopy města

Ke snížení zátěže města, vyjádřené ekologickou stopu, je nezbytné přijmout politický závazek, že ekologická stopa Napajedel se v horizontu např. 10 – 15 let sníží, případně nezvýší. Jedině tak lze efektivně a transparentně projevit snahu o udržitelný rozvoj města s respektováním environmentálních limitů. K vyjádření politické vůle může sloužit „Deklarace ekologická stopa města3“, jejímž cílem je pojmenovat stav vývoje města prostřednictvím ekologické stopy a politicky deklarovat snahu o její snížení – stanovit dobrovolný cíl ke snížení ekologické stopy města.

Návrhem dlouhodobého dobrovolného cíle ke snížení ekologické stopy se zabývají i další města, která ji mají zpracovánu podrobným výpočtem. Jedná se o města, která mají dlouhodobé zkušenosti se zaváděním principů udržitelného rozvoje (Vsetín, Kopřivnice), ale i ta, která obdobné směřování města plánují (Semily, Velké Meziříčí). Existuje i další skupina měst (Uherské Hradiště, Hradec Králové, Svitavy), která usiluje o propojení sledování ekologické stopy se strategickým plánováním rozvoje města. Jinými slovy se snaží, aby dopad strategického plánu byl hodnocen a měřen prostřednictvím změn ekologické stopy.

Obdobou kvantifikaci dopadů rozvoje měst na ekologickou stopu nabízí i systém modelace podrobného výpočtu přístupný na stránkách http://www.ekostopa.cz/mesto. Na stejných stránkách si lze rovněž stanovit dobrovolný cíl ke snížení ekologické stopy města.


Město Napajedla v roce 2014 rozhodlo o stanovení následujícího cíle:

Do roku 2020 udržet výslednou hodnotu ekologické stopy 5,13 gha a realizovat opatření vedoucí k jejímu snížení.

Závěry vyhodnocení Ekologické stopy města Napajedla za rok 2010 byly zohledněny při tvorbě následujících dokumentů:

K udržení resp. snížení ekologické stopy využije město především následujících opatření:

Životní prostředí

 • Realizovat projekty na snížení ekologické stopy města; snížit imisní zátěž z plošných zdrojů znečišťování ovzduší podporou CZT
 • Zkvalitňovat odpadové hospodářství
 • Napojení základních škol na vytápění CZT
 • Zvýšit ochranu a udržitelný rozvoj území a jeho hodnot důsledným uplatňováním metod a nástrojů územního a strategického plánování

Dopravní dostupnost a obslužnost

 • Podporovat veřejnou dopravu

Místní infrastruktura

 • Dokončit rekonstrukci místních komunikací s důrazem na bezbariérovost (pro motorová vozidla, pro pěší, chodníky, přechody pro chodce)
 • Podporovat výstavbu cyklostezek, zaměřit se na propojení Napajedla-Kvítkovice, Napajedla-Pohořelice

Podpora bydlení

 • Podporovat všechny formy bytové výstavby využitím ploch určených pro bydlení v novém územním plánu (Malina III, Jiráskova, Za Humny, Husova)
 • Podpořit výstavbu ekologického bydlení v lokalitě na Chmelnici (ekologické domy)

Snížení provozních nákladů na energie

 • Realizovat projekty zateplení veřejných budov (Mateřské školy, 1. Základní školy)
 • Realizace fotovoltaické elektrárny (2. Základní škola)

Síť cyklostezek

 • Pokračovat v budování cyklostezky podél Baťova kanálu
 • Podporovat doprovodnou infrastrukturu cyklostezek
 • Zajistit udržitelnost již vybudovaných cyklostezek

Po realizaci těchto opatření nejpozději však v roce 2020 by měl být zadán odbornému zpracovateli požadavek na vypracování podrobného výpočtu Ekologické stopy města Napajedla za rok 2019 pro zjištění a posouzení účinnosti provedených opatření a stanovení následujícího dobrovolného cíle k udržení resp. snížení Ekologické stopy města v letech následujících.


Spokojenost občanů s místním společenstvím a mobilita a místní přeprava v Napajedlích

Bylo provedeno v rámci stanovení ekologické stopy města.

Nejvýraznějším sdělením výsledků dotazníkového šetření je, že obyvatelé Napajedel jsou s životem v něm velmi spokojeni. Pouze jedna sedmina z nich má odlišný názor. Více nespokojeni jsou muži, osoby s nižším vzděláním, osoby starší a osoby bydlící v rodinných domech. Lze říci, že v porovnání s městy, kde byl obdobný průzkum proveden, patří Napajedla mezi města spíše spokojenější.

Obyvatelé nejlépe hodnotí kvalitu okolního životního prostředí. Naopak jsou nespokojeni s možnostmi zaměstnání ve městě a s možnostmi účastnit se místního plánování. Z hlediska veřejných služeb jsou nejméně spokojeni s fungováním policie, se středními a mateřskými školami a s fungováním MěÚ Napajedla. Na druhou stranu si cení základních škol, svozem komunálního odpadu a úklidem a údržbou města.

Podle hodnocení důležitosti vnímají obyvatelé jako nejdůležitější mezilidské vztahy a kvalitu životního prostředí. Při pohledu na porovnání spokojenosti a důležitosti vyvstávají nerovnosti mezi hodnocením stavu (spokojenost) a očekáváním (důležitost). Z toho důvodu je doporučováno managementu města některé oblasti (např. možnosti zaměstnání) řešit přednostně.

Mobilita a místní přeprava

Výsledky indikátoru Mobilita a místní přeprava cestujících v Napajedlech svědčí z hlediska udržitelnosti spíše o pozitivním výsledku. Titulkový indikátor je podíl cest automobilem a dosahuje v porovnání s ostatními městy, kde obdobné šetření probíhalo, mnohem nižší úrovně (3. nejnižší). Pozitivní je rovněž vyšší podíl cest na kole a hromadnou dopravou.

Mobilní aplikace

V Obraze
GooglePlay
AppStore

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Aktuální počasí

dnes, úterý 21. 5. 2024
slabý déšť 25 °C 15 °C
středa 22. 5. déšť 16/12 °C
čtvrtek 23. 5. slabý déšť 21/11 °C
pátek 24. 5. slabý déšť 22/11 °C