Město Napajedla

Ochrana Zemědělského půdního fondu

Informace o rozloze a druhu pozemků za rok 2020

 • Celková výměra pozemku (ha): 1 982
 • Orná půda (ha): 1 013
 • Chmelnice (ha): 0
 • Vinice (ha): 1
 • Zahrady (ha): 77
 • Ovocné sady (ha): 13
 • Trvalé trávní porosty (ha): 332
 • Zemědělská půda (ha): 1 436
 • Lesní půda (ha): 123
 • Vodní plochy (ha): 68
 • Zastavěné plochy (ha): 71
 • Ostatní plochy (ha): 284
 • Koeficient ekologické stability (%): 0,45

Zákon o ochraně ZPF

Cílem zákona je ochrana zemědělského půdního fondu, jako nenahraditelného výrobního prostředku a složky životního prostředí.

Fond je tvořen pozemky zemědělsky obhospodařovanými (orná půda, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady, louky, pastviny); půdou dočasně neobhospodařovávanou; chovnými rybníky a půdou potřebnou k zajišťování zemědělské výroby (např. polní cesty, závlahové nádrže). Zákon kromě jiných témat řeší i zásady ochrany půdy, pokuty a proces vynětí půdy z fondu.

Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu je v gesci Ministerstva životního prostředí - www.mzp.cz.


Zákon České národní rady č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu

 • Typ předpisu: Zákon
 • Číslo předpisu: 334/1992 Sb.
 • Datum schválení: 12.5.1992
 • Datum účinnosti: 1.7.1992
 • Zdroj: Sbírka zákonů
 • Částka: 68/1992
 • Ze dne: 30.6.1992
 • Strana: 1881

Aktuální znění zákona